Loader

Parti Tüzüğü

Kongre Yönetmeliği

Birinci Kısım - Genel Esaslar

Amaç

Madde 1

Bu Yönetmelik, ADALET VE KALKINMA PARTİSİ’nin tüm teşkilat kademelerinde yapılacak kongrelerle ilgili uyulacak usul ve esasları belirlemek ve bir araya toplamak amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

Madde 2

Bu Yönetmelik, Partinin; Genel Merkez, il, ilçe ve belde teşkilat- ları ve bunlara bağlı yan kuruluşlar organ seçimleri ile Büyük Kongre, il, ilçe ve belde delegelerinin seçimlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3

Bu Yönetmelik AK PARTİ Tüzüğünün 160. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar

Madde 4

Bu Yönetmelikte geçen deyim ve kısaltmalardan; SPK. : 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununu, Parti : Adalet ve Kalkınma Partisi’ni, Tüzük: Adalet ve Kalkınma Partisi Tüzüğünü, Yönetmelik: Adalet ve Kalkınma Partisi Kongre Yönetmeliğini, MKYK.: Merkez Karar ve Yönetim Kurulunu, MYK: Merkez Yürütme Kurulunu Üye: Adalet ve Kalkınma Partisi üyesini, Delege: Kongrelerde oy kullanma yetkisine sahip partili üyeleri, Liste yöntemi: Asıl ve yedekleri belirtilmiş şekilde aday önerilerini ihtiva eden listelerden her birini, Çarşaf liste: Adayların tamamının soyadına göre alfabetik sırada tek bir liste halinde yazılı olduğu listeyi, Yan Kuruluş: Gençlik ve Kadın Kollarını, ifade eder. Bu yönetmelikte sözü geçen ve tanımlanmayan deyimler hakkında, ilgili mevzuatta yapılan tanımlar geçerlidir.

Kongre Kademeleri

Madde 5

Kongreler, alt kademeden başlamak üzere ; a- Belde kongreleri, b- İlçe kongreleri, c- İl kongreleri, d- Büyük Kongre, Olarak icra edilir.

Alt Kademenin Üst Kademe Kongresinde Temsili ( Tüzük m: 51)

Madde 6

Üst kademe kongresinin yapıldığı tarihe göre, kongresi yapılmamış olmakla birlikte azami seçilmişlik süresi olan üç yıl dolmamış ise; alt kademe, var olan delegeleriyle üst kademe kongresinde temsil olunur. Ancak, yetkili makamca kongre tarihinin belirlenmiş olmasına karşın; belirlenen kongre takvim süresi içinde, kendi kademesinin kongresini yapmamış olan ilçe veya il teşkilatı, üst kademe kongresinde delege ile temsil olunamaz.

Kongre Delegeliğinin Süresi (Tüzük m: 39/4)

Madde 7

Kongre delegeliği, parti üyeliği devam etmek şartıyla, onu seçen kongrenin olağan toplantısına kadar devam eder. Delegelik sıfatı, kongre için azami süre olan üç yılın sonunda sona ermiş olur.

Kongre Tarihlerinin Tespiti (Tüzük m:21/1, 39)

Madde 8
-Madde 8.1) Olağan Kongreler

Kongrelerin başlatılabilmesi ve icrası için, Genel Merkezin talimatı gereklidir. Genel Merkez tarafından hazırlanmış ve işlerliğe konmuş kongre takvimi olmadıkça, alt kademe kongreleri başlatılamaz. Aksine işlemler hükümsüzdür.

 

–A)Belde Olağan Kongrelerini Toplama Yetkisi ve Zamanı(Tüzük m.23)

Belde kongresi, iki yıldan az, üç yıldan fazla olmayan bir sürede ve ilçe kongresinden önce Genel Merkez tarafından hazırlanacak ‘kongre takvimine’ uygun olarak, ilçe yönetim kurulunca hazırlanır ve il yürütme kurulunun oluru ile işlerlik kazanır.

 

–B)İl ve İlçe Olağan Kongrelerini Toplama Yetkisi ve Zamanı(Tüzük m.39)

İlçe ve il kongrelerinin olağan kongre takvimi, üst kademe kongresinin yapılmasından önce gerçekleşecek şekilde, Merkez Karar ve Yönetim Kurulunca kararlaştırılır. Bu süre iki yıldan az, üç yıldan fazla olamaz. MKYK’ nun yetki vermesi ve belirleyeceği kongre takvimi içinde olması şartıyla; il’e bağlı ilçelerde yapılacak ilçe kongrelerinin takvimi, ilçenin görüşü alınarak, il yönetim kurulunca belirlenir ve Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı’nın oluru ile işlerlik kazanır.

 

–C) Büyük Kongre’yi Olağan Toplama Yetkisi ve Zamanı(Tüzük m.63)

Büyük Kongreyi olağan toplama yetkisi MKYK’na aittir. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu; iki yıldan az, üç yıldan fazla olmamak kaydıyla Büyük Kongreyi toplamak zorundadır.

 

-Madde 8.2) Olağanüstü Kongreler

–A) İlçe ve İl Kongrelerinin Olağanüstü Toplanması (Tüzük m. 50)

İlçe ve il kongrelerinin olağanüstü toplanması, MKYK kararıyla veya kademe delege tam sayısının en az 1/5’i kadar delegenin, Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulunca veya noterlikçe tevsik edilmiş yazılı isteği ile yapılır. Şartların oluşması halinde, kademe yönetim kurulunun; gerekli hazırlıkları yaparak, talebin tebliğinden itibaren 45 gün içinde olağanüstü kongreyi toplaması zorunludur. Olağanüstü toplantının gündemi, toplantıyı talep edenlerce belirlenir. Gündemin neden ibaret olduğu karar veya talep yazısında belirtilir. Olağanüstü toplantı gündemine başka gündem maddesi eklenemez, sadece üst kademe delege seçimini yenilemek amacıyla olağanüstü kongre yapılamaz. B)Büyük Kongrenin Olağanüstü Toplanması (SPK m.14/6-Tüzük m. 70) Büyük Kongre; Genel Başkan’ın, veya MKYK’nun, yahut büyük kongre delegelerinin en az 1/5’inin yazılı talebi üzerine olağanüstü toplantıya çağırılır. Olağanüstü toplantı gündemi çağrıyı yapan tarafından belirlenir ve gündem dışında başka konu görüşülemez. Delegeler tarafından yapılacak olağanüstü toplantı talepleri ile gündem ve delege imzalarının noter onaylı olmaları zorunludur. Bu taleplerin aynı konuyu içerir olmaları yeterli olup, ayrı zamanlarda ve parçalı olmaları talebin geçerli olmasına engel olarak yorumlanamaz. Ancak, işlem görmüş ve yeterli sayıya ulaşamamış talepler, sonraki başka bir toplantı isteminde imza eksikliğini gidermek için kullanılamaz. Şartların oluşması halinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, olağanüstü kongreyi bir hafta içinde ilan ederek, çağrı tarihinden itibaren, en geç 45 gün içinde yapmak zorundadır.

Yönetim Organlarına Seçilecek Üye Sayısını Belirleme Yetkisi

Madde 9

Kongrelerde, teşkilat yönetim kademlerine seçilecek asil ve yedek üye sayılarını SPK ve Tüzükte öngörülen asgari ve azami sayıları dikkate alarak belirlemeye MKYK veya yetki verdiği kademe teşkilat yönetim kurulu yetkilidir. Tüzükte asgari ve azamı sayıları belirli olan yönetim kurullarının kaç üye ile oluşturulacağı, kongre talimat yazısında belirtilir. Belde, ilçe ve il kongrelerinde, üst kademe kongresi için seçilmesi gereken sayıda asıl, bu sayının yarısı kadar yedek delege seçimi yapılır.

Seçim İşlerinin Yönetilmesi

Madde 10.1

Partinin Genel Merkez, il ve ilçe kongrelerinde yapılacak seçimler, gizli oy ve açık tasnif esasına göre; yetkili seçim kurulunun gözetimi ve denetiminde yapılır (SPK.m.21/1, Tüzük m.46/1).

 

Madde 10.2

Belde kongresi, ilçe yönetim kurulunun, aday olmayanlar arasından görevlendireceği üç kişilik bir heyetin gözetimi ve denetimi altında gizli oy, açık tasnif esasına göre yapılır (Tüzük m:22/5).

 

Madde 10.3

Mahalle ve köylerde yapılacak ilçe ve belde kongre delege seçimleri, kademe yönetim kurulunun görevlendireceği partili üyelerden oluşan en az üç kişilik delege seçimi sandık kurullarınca yapılır (Tüzük m: 30.7).

İkinci Kısım - Kongre Delegeleri

Belde Kongresi Delege Sayısı ve Tespit Usulü(2820 SPK m:19, Ek Madde 2, Tüzük m: 22)

Madde 11

 • 11.1)Belde Kongresi Delege Sayısı: Belde kongresi için en fazla 100 delege seçimi yapılır.
 • 11.2) Delege Dağılımını Tespit Usulü: Seçilmiş delegelerin mahalle dağılımları şu yöntemle hesaplanır: Seçilmiş delege sayısı olan 100 rakamı; Partinin son genel seçimde beldede almış olduğu oya bölünerek kat sayı elde edilir. Kat sayının, mahallede Partinin almış olduğu oyla çarpımından elde edilecek rakam, o mahallenin seçeceği delege sayısını oluşturur. Eksikler, küsurat büyüğüne göre dağıtılır. Küsuratlarda eşitlik halinde kur’a çekilir.Asıl delege sayısının yarısı kadar yedek delege seçimi yapılır. Çeşitli nedenlerle partinin almış olduğu oy belli değil ise; son yerel seçim sonuçlarına göre, onun da belli olmaması halinde, belde kongresi delegeliklerinin mahalle dağılımları; seçmen sayısı oranlarına göre yukarıdaki yöntemle belirlenir. Beldeye bağlı mahallelerde kayıtlı üye sayısı 100’den fazla değil ise, üyelerin tamamı; belde kongresi delegesi sayılır.

İlçe Kongresi Delege Sayısı ve Tespit Usulü (Tüzük m: 29)

Madde 12

 • 11.1)Belde Kongresi Delege Sayısı: Belde kongresi için en fazla 100 delege seçimi yapılır.
 • 11.2) Delege Dağılımını Tespit Usulü: Seçilmiş delegelerin mahalle dağılımları şu yöntemle hesaplanır: Seçilmiş delege sayısı olan 100 rakamı; Partinin son genel seçimde beldede almış olduğu oya bölünerek kat sayı elde edilir. Kat sayının, mahallede Partinin almış olduğu oyla çarpımından elde edilecek rakam, o mahallenin seçeceği delege sayısını oluşturur. Eksikler, küsurat büyüğüne göre dağıtılır. Küsuratlarda eşitlik halinde kur’a çekilir.Asıl delege sayısının yarısı kadar yedek delege seçimi yapılır. Çeşitli nedenlerle partinin almış olduğu oy belli değil ise; son yerel seçim sonuçlarına göre, onun da belli olmaması halinde, belde kongresi delegeliklerinin mahalle dağılımları; seçmen sayısı oranlarına göre yukarıdaki yöntemle belirlenir. Beldeye bağlı mahallelerde kayıtlı üye sayısı 100’den fazla değil ise, üyelerin tamamı; belde kongresi delegesi sayılır.

İl Kongresi Delege Sayısı Ve Tespit Usulü (Tüzük m:35)

Madde 13

 • 13.1) İl Kongresi Delege Sayısı İl kongresi için, ilçe kongrelerinde en fazla 600 delege seçimi yapılır.
 • 13.2)Delege Dağılımı Tespit Usulü Hangi ilçenin kaç delege ile il kongresinde temsil olunacağı şöyle belirlenir: Önce her ilçeye beşer delegelik tahsis edilir. Tahsis toplamı, 600’den düşülür. Kalan delegelik sayısı, kongre öncesi yapılmış son milletvekili genel seçiminde partinin o ilde almış olduğu toplam oya bölünmesi sonucu kat sayı elde edilir. Bu kat sayının, partinin ilçede almış olduğu toplam oyu ile çarpımı sonucu elde edilecek rakama beş adet tahsisin ilavesiyle ulaşılacak rakam; o ilçenin il kongresi için seçeceği delege sayısını oluşturur. İl teşkilat başkanınca hazırlanacak ilçelerin il kongresi delege dağılım listelerine karşı yapılacak itirazlar, il yürütme kurulunca karara bağlanır. İl bünyesinde, seçimlerden sonra üçten fazla yeni ilçe kurulmuş olması veya il kongresinin yapılacağı tarihe göre genel seçim yapılmamış veya partinin seçimlere katılmamış olması gibi hallerin varlığı halinde; yapılmış son yerel se-250 Kongre Yönetmeliği çimler, bu seçimlerle ilgili birinci cümlede yer alan nedenlerin varlığı halinde ise il ve ilçe seçmen sayıları esas alınarak yukarda yazılı yöntemle ilçelerin temsil olunacağı il kongresi delege sayıları belirlenir.

Büyük Kongre Delege Sayısı ve Tespit Usulü (Tüzük m: 62)

Madde 14

 • 14.1)Büyük Kongre Delege Sayısı Büyük Kongre delegesi olmak üzere il kongrelerinde seçilecek delege sayısı, TBMM üye tam sayısının iki katından fazla olamaz.
 • 14.2) Delege Dağılımı Tespit Usulü Hangi ilin kaç adet seçilmiş delege ile Büyük Kongrede temsil olunacağı, aşağıda yazılı usul ve esaslara göre belirlenir: Seçilmesi gereken toplam delege sayısının yarısı olan 550 delegelik; illerden seçilecek Milletvekili sayısına göre illere tahsis edilir. Tahsisten sonra kalan delege sayısının; partinin son milletvekili genel seçiminde almış olduğu toplam oy’a bölünmesiyle kat sayı elde edilir. Kat sayısının, partinin ilde almış olduğu toplam oyla çarpımı sonucu bulunacak rakam ile yapılmış tahsisin toplamı, o il kongresinde seçilecek büyük kongre delege sayısını teşkil eder. Büyük Kongrenin yapılacağı tarihe göre, Partinin katıldığı genel seçim olmamış veya partinin seçimlere katılmamış olması gibi hallerin varlığında, her il; seçmesi gereken milletvekili sayısının iki katı delege ile Büyük Kongrede temsil olunur. İl kongrelerinde ilin kaç adet Büyük Kongre delegesi seçeceği, kongre seçim takvimine karar verildiğinde; Teşkilat Başkanlığınca hesaplanır ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nca onaylandıktan sonra il başkanlıklarına bildirilir. Hatalı hesaplamalar, aynı yöntemle düzeltilir.

İKİNCİ BÖLÜM BELDE VE İLÇE KONGRESİ DELEGE SEÇİMLERİ

Madde 15 – Seçim Usulü ( Tüzük m: 22,29,30)

İlçe ve belde kongresi delege seçimleri; Genel Merkez’in hazırlayacağı kongre takvimi talimatına göre; gizli oy, açık tasnif şeklinde, ‘liste yöntemi’ esas alınarak gerçekleştirilir. “Liste” şeklinde öneri yapılmamış ise, ferdi adaylar, “çarşaf liste” de sıralanarak seçim yapılır. Seçim Çevresi ve Seçilecek Delege Sayısı (Tüzük m: 29, 30.2) Madde 16 – Delege seçimi, mahalle ve köy ölçeğinde yapılır. Seçimlerde, mahalle ve köylere tahsis edilen ilçe ve belde kongresi delege tam sayısı kadar asıl ve bu sayının yarısı kadar yedek delege seçilir. Ancak partiye kayıtlı üyesi bulunmayan mahalle ve köylerde delege seçimi yapılmaz. Bu delegelikler boş bırakılır veya üyesi fazla olan mahalle ve köylerden başlamak üzere dağıtılır. Kongreden önce her mahalle ve köyün kaç delege ile kongreye katılacağı hesaplanır ve askıya çıkarılmak suretiyle ilan olunur. Bu işleme karşı yapılacak itirazlar Tüzüğe göre karara bağlanır.

Seçimin Yapılacağı Yer

Madde 17

Kongre delege seçimleri, teşkilat kademe binası ya da köy ve mahallelerde temin edilecek uygun mekanlarda yapılır. Şartların elverişli olması halinde bütün mahalle ve köylerin delege seçimleri aynı anda ve aynı mekanda yapılabilir.

Kongre Delege Seçmeni

Madde 18

Partinin, Yönetmelikte belirtilen sayıdaki belde ve ilçe kongre delegelerinin tespiti amacıyla, mahalle ve köylerde yapacağı delege seçimlerinde; ilgili ilçe karar defteri ile üye kayıt defterlerinde, usulüne uygun olarak partiye üyelik kaydı yapılmış ve Genel Merkez Taşkilat Başkanlığı’na bildirilerek AK ÜYE Programı’ na aktarılmış üyeler oy kullanabilirler

Delege Seçmen Listelerinin Hazırlanması (Tüzük m: 29, 30)

Madde 19

İlçe yönetim kurulu; mahalle ve köylerde kayıtlı parti üyelerinin listelerini, 18. maddeye göre Genel Merkez üye yazım programı ve üye kayıt defterine uygun olarak hazırlayıp, köy ve mahalle temsilcisi ya da yönetimine gönderir. İlçeye bağlı belde varsa, belde mahalle listeleri, belde başkanlığına gönderilir. Belde başkanlığı, listeleri mahalle temsilcisi veya yönetimine gönderir. Mahalle ve köy ölçeğinde 4 nüsha olarak düzenlenen delege seçmen listelerinde; üyelerin adları, soyadları, doğum yer ve tarihleri, meslek veya sanatları ile ikametgahları yer alır. Bu listeler ilçe başkanlığınca onaylanır.

Delege Seçmen Listesinin İlanı (Tüzük m: 30)

Madde 20

Listeler, delege seçiminden en az 15 gün önce mahalle veya köylerde uygun bir yerde ve kademe teşkilatı binasında askıya çıkarılmak suretiyle duyurulur. Listeler, seçim yapılana kadar askıda kalır. Listelerin askıya çıkarıldığı tarih ile indirildiği tarih, askı yapılan yerlerde birer tutanakla tespit edilir. Partiye kayıtlı olduğu halde listede yer verilmeyen veya üye olmadığı halde listede yer verilen kişilerle ilgili olarak, askı tarihinden itibaren 5 gün içinde kademe yönetim kuruluna partili her üye tarafından itiraz edilebilir. Kademe yönetim kurulu, itirazı iki gün içinde karara bağlar. İtirazın kabulünde, listede gerekli düzeltmeyi yapar. Kademe yönetim kurulu iki gün içinde karar vermez veya kararı red şeklinde olursa, ilgili kişi; 3 gün içinde bir üst kademe başkanlığına itiraz edebilir. Üst kademe yürütme kurulunca verilecek karar, parti içi işlemler açısından kesindir. Alt kademe başkanlığının, bu karara uyması zorunludur. İlgili kişi, kademe yürütme kurulunca verilmiş kararın ibrazı ile delege seçimine iştirak edebilir. İtiraz üzerine düzeltme yapılan listeler, ilan edilir. Mahalle ve köy delege seçimlerinin nerede ve hangi saatler arasında yapı- lacağı, delege seçmen listesinin askısında belirtilir. Belli edilmiş gün ve saatte, delege seçimi yapabilmek için, kesinleşmiş delege seçmen listesinde yer alan üyelerin salt çoğunluğunun katılımı aranır. Yapılacak yoklamaya göre salt çoğunluk yok ise, aynı gün ve aynı yerde iki saat sonra hazır bulunan üyelerin katılımı ile delege seçimi yapılır.

Delege Seçimlerinde Adaylık ve Oy Pusulası (Tüzük m: 30, 46)

Madde 21

Partiye kayıtlı her üye, kongre delegeliğine aday olabilir veya aday gösterilebilir. Adaylık başvurularının, aday olunan mahalle veya köy delege seçimlerini yönetmekle görevli sandık kurulu başkanlığına seçim günü seçim başlamadan önce yapılması zorundadır. Bu süreden sonra yapılan başvurular nazara alınmaz. Delege seçiminde adaylık önerisi, mahalle veya köyün seçeceği delege sayısı kadar asil ve yarısı kadar yedek adayı gösterir şekilde “liste yöntemi”esasına göre yapılır. Böyle bir öneri yapılmamış ise, delege seçimleri “çarşaf liste” esasına göre yapılır. Sandık kurulu başkanı, liste halinde önerilen adayların yer aldığı ve öneren tarafından yeterince çoğaltılıp kendisine teslim edilen listeleri oy verme kabinine koyar. Bu liste veya listelerin birer nüshası ile varsa ferdi adayların isimleri başka bir kağıda yazılıp imzalanmak suretiyle sandık kurulu başkanı tarafından oy verme kabinine ve seçim mahalline asılır. Adaylıklar, asıl ve yedekleri belirtir şekilde liste veya listeler halinde önerilmiş ise seçmen; oyunu, Yönetmeliğin 30/2. maddesine göre kullanır. Çarşaf liste usulünün uygulanacağı hallerde, adayların tamamı soyadına göre alfabetik sırada tek bir liste halinde yazılıp her ismin karşısına işaret koymaya elverişli kare veya daireler konulmak suretiyle liste hazırlanır ve bu listeler aynı zamanda oy pusulası olarak kullanılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DELEGE SEÇİMLERİNİ YÖNETECEK SANDIK KURULLARI

Madde 22 – Sandık Kurulları

Delege seçimleri, ilçe ve belde yönetiminin görevlendireceği bir başkan ile iki asıl üyeden oluşan sandık kurulunca yapılır. Asıl üyenin mazeretli olması halinde kurula katılmak üzere her sandık için iki yedek üye belirlenir.

Sandık Kurulunda Çoğunluğun Sağlanması

Madde 23

Seçim mahallinde oy verme başlamadan önce sandık kurulu üyelerinden gelmeyen olur veya sonradan kurulda boşalma olursa, kurul yedek üye ile tamamlanır. Yedek üyelerin de bulunmaması halinde sandık kurulu baş- kanı, hazır bulunan bir partiliyi, görevlendirerek kurulu tamamlar. Sandık baş- kanı bulunmuyor ise, aynı işlem yaşça kıdemli olan üye tarafından icra edilir. Kurulun hiçbir üyesi hazır değil ise, kademe başkanı; hazır bulunan partililerden derhal yeni bir kurul oluşturur ve seçim yapılır.

Sandık Sayısı

Madde 24

Seçim yapılacak her mahalle veya köy için en az bir sandık ve kapalı oy verme yeri hazırlanır. Sandıklar ile seçim için gerekli diğer araç ve gereçler, oy zarflar; ilçe ve belde başkanlıklarınca hazırlanır, zarflar ilçe mührü ile mühürlenir.

Sandık Alanında Bulunabilecekler

Madde 25

Sandık mahallinde, oy vermek üzere gelen delege seçmenleri ile Parti kademe yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile görevli ve aday üyeler bulunabilir.

Oy Verme Başlamadan Önce Sandık Kurulunun Yapacağı İşler

Madde 26

Sandık kurulu başkanı, yeterli çoğunluk sağlanıp sağlanmadı- ğını, sağlanamamış ise saat kaçta seçime geçildiğinin zaptını düzenler. Oy kullanma kabin veya kabinlerini kontrol eder. Adayların isimlerini okumak suretiyle duyurur, aday önerisine göre seçimin hangi yöntemle yapılacağını, 28. maddeye göre oy kullanmanın ne zaman sona ereceğini açıklar, sandığın boş olduğunu, sandık kurulu üyeleri ile oy verme yerinde hazır bulunan üyeler önünde tespit ederek sandığı kapatır. Yapılan işlemleri tutanağa geçirir ve seçimi başlatır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM OY VERME İŞLEMLERİ

Madde 27 – Oy Verme Yetkisi

Yönetmeliğin 20. maddesine göre düzenlenecek mahalle ve köy delege seçmen listesinde yer alan her üye, delege seçimlerinde oy verme hakkına sahiptir. Kesinleşen delege seçmen listesinde kaydı olmayan, delege seçiminde oy kullanamaz. Bir mahalle veya köyde kayıtlı delege seçmeni başka bir mahalle veya köy delege seçiminde oy kullanamaz.

Delege Seçiminde Oy Verme Süresi

Madde 28

Oylama, kongre takviminde gösterilen süreler içinde yapılır. Ancak sürenin sona ermesine rağmen, oy kullanmak için süresi içinde sırada yer alanların oy kullanmaları sağlanır.

Delege Seçmen Kimliğinin Tespiti

Madde 29

Seçimlerde oy vermek için parti üye kartının veya resmi dairelerce verilen kimlik kartının (nüfus hüviyet cüzdanı, sürücü belgesi vb.) gösterilmesi şarttır.

Oy Verme Düzeni

Madde 30

Sandık başına gelen partili seçmene, sandık kurulu başkanı veya görevlendireceği kurul üyesi, kimlik veya parti üye kartını gördükten ve delege seçmen listesinde isminin bulunduğu birinci imza sütununu imzaladıktan sonra oy zarfını verir.Partili seçmen, sandık kurulunca kendisine verilen mühürlü oy zarfını alarak, oyunu kullanmak üzere kapalı oy verme yerine geçer. Oy kullanma hakkına sahip partili üye oyunu, kapalı oy verme yerinde bulunan ve oy pusulası olarak kullanılacak listeyi aynen veya listedeki aday veya adayları çizerek dilediği ferdi adayları yahut başka liste var ise o listeden istediği aday veya adayları yazarak, listeyi zarfa koymak suretiyle kullanabilir. “Liste usulü” aday teklifinin yapılmamış olması nedeniyle “çarşaf liste usulü” nün uygulanacağı hallerde seçmen; oyunu, aday listesindeki isimlerin yanında yer alan daire veya karelerin içine (x) koymak suretiyle kullanır. Zarfı sandığa atan seçmen, seçmen listesindeki ikinci imza sütununu imzalar.

Sandıkların Açılması

Madde 31

Oylama bitiminde, masa üzerinde, sandıktan başka ne varsa kaldırılır. Oy sandığı, oy verilen yerde bulunanların gözleri önünde açılır. Sayım ve döküm açık olarak yapılır. Oy verme yerinde hazır bulunanlar sayım ve dökü- mü takip edebilirler. Oyların sayım ve dökümü, aralıksız devam eder.

Oyların Sayım ve Dökümü

Madde 32

Sandıktan çıkan zarfların toplamı Yönetmelik ekinde yer alan (Örnek: 33/1 nolu) tutanağa geçirilir. Sandıktan çıkan zarf sayısı, oy kullanan seçmen sayısı ile karşılaştırılır. Zarf sayısı, oy veren seçmen sayısından fazla olursa, mühür taşımayan ve seçmenin kimliğini belli edecek şekilde işaretlenmiş bulunan zarflar ayrılır. Ayrılan bu zarfların, toplam zarf sayısından düşülmesi fazlalığın giderilmesine yetmiyorsa kurul başkanı eşitliği sağlayacak sayıda zarfı gelişi güzel çeker ve bu zarfları açmadan imha ederek eşitliği sağlar.

Delege Seçim Sonuç Tutanağı

Madde 33

Oy sayımı matbu sonuç tutanaklarına her adayın aldığı oy miktarı, isim sütununa işlendikten sonra sandık kurulunca imzalanıp derhal ilçe veya belde başkanlığına teslim edilir.Beldesi olan ilçelerde, belde başkanlıkları kendilerine ulaşan sonuç tutanaklarının bir suretini derhal ilçe başkanlığına gönderirler. Seçimler, “liste yöntemi” uygulanarak yapılmış ise, adaylar; listede teklif edildikleri yere(asıl-yedek) seçilmiş olurlar. Asıl üye adayları kendi aralarında, yedek üye adayları kendi aralarında statü kategorisi oluştururlar. Aldıkları oya göre asıl adaylar kendi aralarında, yedekler de kendi aralarında sıralanır. Yedek listede aday gösterilen (x), asıl listede aday gösterilen (y) den daha fazla oy almış olsa bile, asılın yerine geçemez. Seçim, “çarşaf liste” yöntemi uygulanarak yapılmış ise, sayım döküm sonucu en çok oya göre yapılacak sıralama ile asıl ve yedekler belirlenir. Eşit oy halinde sandık kurulunca kur’a çekilir. Seçilen delegeler Yönetmelik ekinde yer alan (Örnek: 32/2 nolu) tutanağa geçirilir ve sandık kurulunca imzalanır, bağlanır.

Geçerli Sayılmayacak Oylar ve Oy Pusulaları

Madde 34

 • 34.1-Oyların liste halinde kullanılmasında, listedeki adayların yarıdan fazlasının silme veya çizme sonucu boş bırakılmış olması, yahut mahalle veya köy asıl ve yedek delege sayısından fazla ilave yapılmış olan liste halindeki oy pusulaları geçersizdir.
 • 34.2- Sandık kurulunca verilmiş zarftan başka zarflar ile hangi seçmen tarafından kullanıldığı belli olacak şekilde imza, mühür ve benzeri işaret taşıyan zarflar, açılmadan geçersiz sayılır. Aynı nitelikte olan oy pusulası da geçersiz sayılır.
 • 34.3- Oyların çarşaf liste halinde kullanılmasında, asıl ve yedekleri dahil, seçilmesi gereken sayıdan fazla veya yarısından eksik işaretli oylar geçersizdir.
 • 34.4- “Liste yöntemi” ne göre yapılan seçimde, asıl üye adayını “yedek” yahut yedek üye adayını “asıl” üye yazarak kullanılmış oylarda, diğer şartlar saklı kalmak kaydıyla, sadece böyle tercihler geçersiz sayılır.
 • 34.5- Sandık kurulunca imzalanıp oy verme yerine asılan aday listesi veya ferdi adaylar haricinde, oy pusulasına yazılan isme verilen oy nazara alınmaz. Oy pusulasında başka bir eksiklik yok ise, diğer adaylara verilen oylar geçerli sayılır.
 • 34.6- Bir zarf içine konulan farklı listelerden hiçbiri geçerli sayılmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM SEÇİME İTİRAZ – SEÇİMİN İPTALİ VE SEÇİM YASAKLARI

Madde 35 – Delege Seçimlerine İtiraz (Tüzük m: 30.8, 30.9)

Delege seçimlerine karşı seçimden itibaren üç gün içinde il yönetim kuruluna itiraz edilebilir. İl yönetim kurulunun vereceği karar kesindir. İtirazlarda; itiraz edene, isteği halinde, alındı belgesi verilir ve verilen karar itiraz edene bildirilir.

Delege Seçimlerinin İptali ( Tüzük m: 39/Son)

Madde 36

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu; delege seçimlerinde Kanun,Tüzük ve Yönetmelik hükümlerine aykırılık olmasının saptanmış olmasına münhasır olmak üzere, belde, ilçe, il ve Büyük Kongre delege seçimleri ile yan kuruluşların kongrelerini veya delege seçimlerini, ilçe ve il ölçeğine göre, kısmen veya tamamen iptal edip yeniden yapılmasına, yapacağı gizli oylamada üye tam sayısının en az 2/3 çoğunluğunun oyu ile karar verebilir.

Seçim Yasakları

Madde 37

Delege seçimlerinde, sandık kurullarının kararlarına uymayanlar, oy verme düzenini bozanlar, mükerrer oy kullananlar hakkında, eylemin niteliğine göre, Tüzükte öngörülen disiplin cezaları uygulanır.

Üçüncü Kısım - Kongreler

BİRİNCİ BÖLÜM BELDE KONGRESİ

Kongrenin Oluşumu (2820 SPK m: 7/3, Tüzük m: 21)

Madde 38

Belde kongresi, belde teşkilatının en üst karar ve denetim organıdır. Nüfusu 5000’den az olan beldelerde kongre yapılmaz. Bu beldelerin yönetim organları, ilçe yönetim kurulunca atama yolu ile oluşturulur.

Belde Kongresi Delegeleri (SPK m: 19, Ek madde 2, Tüzük m:22)

Madde 39

Belde Kongresi, seçilmiş en fazla 100 delege ile tabii delegelerden oluşur. 39.1) Belde Kongresinin Seçilmiş Delegeleri: Yönetmeliğin 11. maddesine göre seçilmiş delegelerdir. 39.2) Belde Kongresinin Tabii Delegeleri: Beldenin seçimle görev yapmakta olan başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile partili belde belediye başkanı; belde kongresinin tabii delegesidirler.

Belde Kongre Delege Listesinin Onaylanması (2820 SPK m: 21, Tüzük m:23,41,42)

Madde 40

Belde başkanlıkları; kongrelerinin seçilmiş ve tabii delegeler listesini, kongreden en az 15 gün önce iki nüsha olarak, ilçe başkanlığına verirler. Bu listeye kongre gündemi ile kongrenin yapılacağı yer, gün ve saati, çoğunluk olmaması halinde en fazla 7 gün sonra yapılacak ikinci toplantıya ilişkin aynı bilgileri içeren yazı eklenir. Listenin bir örneği, belde merkezinde ilan edilir. Bağlantı var ise, ayrıca internette yayımlanır. İlçe başkanı; eksiklik yok ise, listeyi ve eklerini onaylar.

Belde Kongresinin İlanı

Madde 41

Belde yönetimi; kongre gününden en az 15 gün önce alışılmış ilan araçları ile ve bağlantı var ise ayrıca internet yolu ile yer, gün, saat ve gündemi belli edecek şekilde kongre yapılacağının duyurusunu yapar. Ayrıca kongrenin gün, saat ve yeri, en az 7 gün önce, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması amacıyla yetkili mülki amirliğe bildirilir. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantının hangi gün, yer ve saatte yapılacağı, ilanda belirtilir. Belde kongresinin gazete ile ilanı zorunlu değildir. Belde başkanlığı, kongrenin sağlıklı ve demokratik olmasını sağlayacak gerekli sözlü veya yazılı duyuruda bulunmakla yetkili ve görevlidir.

Denetim ve Gözetim

Madde 42

Belde kongresi; ilçe yönetim kurulunun, aday olmayanlar arasından görevlendireceği üç kişilik bir heyetin gözetim ve denetimi altında gizli oy, açık tasnif esasına göre yapılır.

Seçimler

Madde 43

Belde kongresinde; 1-Belde Başkanı, 2-Belde Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri, 3-Beldeyi ilçe kongresinde temsil edecek ilçe kongresi asıl ve yedek delegeleri, seçimleri yapılır. Gündemdeki diğer konular görüşülür, karara bağlanır. Beldeye bağlı mahallelerden belde kongresi tarafından seçilecek ilçe kongresi delege sayısı; belde kongresinden önce ilçe yönetim kurulunca belirlenir ve belde başkanlığına bildirilir.

İKİNCİ BÖLÜM İLÇE SEÇİMLERİ

Kongrenin Oluşumu ( Tüzük m: 28)

Madde 44

İlçe teşkilatının en üst karar ve denetim organı olan ilçe kongresi, seçilmiş ve tabii delegelerden oluşur.

İlçe Kongresi Delegeleri (Tüzük m: 29)

Madde 45

İlçe kongresi, seçilmiş en fazla 400 delege ile tabii delegelerden oluşur. 45.1)İlçe Kongresinin Seçilmiş Delegeleri: Seçilmiş delegelerin mahalle dağılımları bu Yönetmelikte öngörülen usule göre belirlenir. Ancak İlçeye kayıtlı üye sayısı 400’den az ise, üyelerin tamamı; ilçe kongresi delegesi sayılır. 45.2)İlçe Kongresinin Tabii Delegeleri: Seçimle görev almış ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri, ilçe belediye başkanı ile ilçeye bağlı belde belediye başkanları ilgili ilçenin; partili büyükşehir belediye başkanları dışındaki il belediye başkanları ise, merkez ilçe kongresinin tabii delegesidirler.

İlçe Kongre Delege Listesinin Seçim Kurulunca Onaylanması (2820 SPK m: 21, Tüzük m:41)

Madde 46

İlçe başkanlıkları; kongrelerinin seçilmiş ve tabii delegeler listesini, kongreden en az 15 gün önce iki nüsha olarak, yetkili seçim kurulu başkanlığına verirler. Bu listeye kongre gündemi ile kongrenin yapılacağı yer, 260 Kongre Yönetmeliği gün ve saati, çoğunluk olmaması halinde en fazla 7 gün sonra yapılacak ikinci toplantıya ilişkin aynı bilgileri içeren yazı eklenir. Listenin bir örneği, İlçe başkanlıklarında ilan edilir. Bağlantı var ise, ayrıca internette yayımlanır. Seçim kurulu başkanı; eksiklik yok ise, listeyi ve eklerini onaylar.

İlçe Kongresinin İlanı (Tüzük m:42)

Madde 47

İlçe Başkanlıkları; kongre gününden en az 15 gün önce alışılmış ilan araçları ile ve bağlantı var ise ayrıca internet yolu ile yer, gün, saat ve gündemi belli edecek şekilde kongre yapılacağının duyurusunu yapar. Ayrıca kongrenin gün, saat ve yeri, en az 7 gün önce, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması amacıyla yetkili mülki amirliğe bildirilir. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantının hangi gün, yer ve saatte yapılacağı, ilanda belirtilir. İlçe kongrelerinin gazete ile ilanı zorunlu değildir. İlçe başkanlığı, kongrenin sağlıklı ve demokratik olmasını sağlayacak gerekli sözlü veya yazılı duyuruda bulunmakla yetkili ve görevlidir.

Seçimler

Madde 48

İlçe kongresinde; 1-İlçe Başkanı, 2-İlçe Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri, 3-İlçeyi il kongresinde temsil edecek il kongresi asıl ve yedek delegeleri, seçimleri yapılır. Gündemdeki diğer konular görüşülür, karara bağlanır. İlçe kongresinde seçilecek il kongresi delege sayısı; her ilçe için ayrı ayrı hesap edilmek suretiyle ilçe kongresinden önce il teşkilat başkanlığınca belirlenir. Yapılan itirazlar, il yürütme kurulunca karara bağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İL KONGRESİ

Kongrenin Oluşumu (Tüzük m:34)

Madde 49

İl teşkilatının en üst karar ve denetim organıdır.

İl Kongresi Delegeleri (Tüzük m: 35)

Madde 50

 • 50.1)İl Kongresinin Seçilmiş Delegeleri: İl kongresi, seçilmiş en fazla 600 delege ile tabii delegelerden oluşur.
 • 50.2)İl Kongresinin Tabii Delegeleri: İlin partili milletvekilleri, seçimle görev almış il yönetim ve il disiplin kurulu başkan ve üyeleri ile partili il ve büyükşehir belediye başkanları, il kongresinin tabii delegeleridirler.

İl Kongre Delege Listesinin Seçim Kurulunca Onaylanması (2820 SPK m : 21, Tüzük m:41)

Madde 51

İl başkanlıkları; kongrelerinin seçilmiş ve tabii delegeler listesini, kongreden en az 15 gün önce iki nüsha olarak, yetkili seçim kurulu başkanlığına verirler. Bu listeye kongre gündemi ile kongrenin yapılacağı yer, gün ve saati, çoğunluk olmaması halinde en fazla 7 gün sonra yapılacak ikinci toplantıya ilişkin aynı bilgileri içeren yazı eklenir. Listenin bir örneği, il başkanlıklarında ilan edilir. Bağlantı var ise, ayrıca internette yayımlanır. Seçim kurulu başkanı; eksiklik yok ise, listeyi ve eklerini onaylar.

İl Kongresinin İlanı (Tüzük m:42)

Madde 52

İl Başkanlıkları; kongre gününden en az 15 gün önce alışılmış ilan araçları ile ve bağlantı var ise ayrıca internet yolu ile yer, gün, saat ve gündemi belli edecek şekilde kongre yapılacağının duyurusunu yapar. Ayrıca kongrenin gün, saat ve yeri, en az 7 gün önce, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması amacıyla yetkili mülki amirliğe bildirilir. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantının hangi gün, yer ve saatte yapılacağı, ilanda belirtilir. İl kongrelerinin gazete ile ilanı zorunlu değildir. il başkanlığı, kongrenin sağlıklı ve demokratik olmasını sağlayacak gerekli sözlü veya yazılı duyuruda bulunmakla yetkili ve görevlidir.

Seçimler

Madde 53

İl kongresinde; 1-İl Başkanı, 2-İl Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri, 2-İl Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyeleri, 4-İli Büyük kongrede temsil edecek büyük kongre asıl ve yedek delegeleri, 5-İl Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu üyeleri, seçimleri yapılır. Gündemdeki diğer konular görüşülür, karara bağlanır. İl kongrelerinde ilin kaç adet büyük kongre delegesi seçeceği, kongre seçim takvimine karar verildiğinde; Teşkilat Başkanlığınca hesaplanır ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nca onaylandıktan sonra il başkanlıklarına bildirilir. Hatalı hesaplamalar, aynı yöntemle düzeltilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DELEGE LİSTELERİNE İTİRAZ

Delege Listelerin İlanı ve İtirazlar (Tüzük m: 41,42)

Madde 54

 • 54.1) Belde kongrelerinde,Yönetmeliğin 41. maddesinde belirtilen usule göre ilçe başkanınca onaylanan ve ilan edilen listelere karşı ilan süresi içinde yapılacak itirazlar, ilçe başkanı tarafından incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar, ilçe başkanı tarafından onaylanarak belde başkanlığına gönderilir. Onaylanan liste, belde kongresinin delege yoklama çizelgesini oluşturur.
 • 54.2) Yönetmeliğin 47 ve 52. maddelerinde düzenlenen seçim kurulu denetim ve gözetiminde yapılan kongrelerde, seçim kurulu başkanınca onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar kongre tarihinden yedi gün önce kademe teşkilatının bulunduğu binada asılmak suretiyle ilan edilir. İlan süresi üç gündür. İlan süresi içinde yapılacak itirazlar, yetkili seçim hakimi tarafından incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar, hakim tarafından onaylanarak ilçe başkanlığına gönderilir. Delege listesinde adları bulunsun veya bulunmasın parti üyeleri,delege listelerine ilan süresi içinde, yazılı olarak itiraz edebilirler. İlan süresi içinde, listeye yapılacak itirazlar hakim tarafından incelenir ve en geç iki gün içinde kesin olarak karara bağlanır. Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar, hakim tarafından onaylanarak partinin ilgili teşkilatına gönderilir. Böylece onaylanan liste, ilçe kongresinin delege yoklama çizelgesini oluşturur.
 • 54.3) Kesinleşen listeler üzerinde hiçbir değişiklik yapılamaz. Şu kadar ki; aynı zamanda birden fazla partiye veya partinin birden fazla teşkilat birimine üye olduğu tesbit edilenlerin delegelikleri iptal edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM İLÇE VE İL KONGRELERİNE İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER

BİRİNCİ AYIRIM SANDIK KURULLARINA DAİR HÜKÜMLER

Sandık Kurullarının Oluşturulması (Tüzük m : 46/2-3)

Madde 55

Seçim kurulu başkanı, kongrelerde görev yapacak bir başkan ile iki üyeden oluşan yeteri kadar seçim sandık kurulu oluşturur. Sandık kurulu başkanı ile bir üyesi memurlar, diğer üyesi de aday olmayan parti üyeleri arasından seçilir. Ayrıca her sandık için aynı şekilde üçer yedek üye de belirlenir. Seçim sandık kurulu başkanının yokluğunda, kurula memur üye başkanlık eder. Sandık kurulu, kanunun ve parti tüzüğünün öngördüğü esaslara göre seçimlerin yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif işleri bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder.

Oy Sandıkları ve Seçim Araç ve Gereçleri

Madde 56

Kongrelerde yapılacak seçimlere göre yeteri kadar sandık oluşturulur. Sandıkların konulacağı kapalı oy verme yeri hazırlanır.Kapalı oy verme yerlerinin her birinde masa veya benzeri gereçler ile kalem bulundurulur. Birden fazla sandık kullanılan seçimlerde her sandığın üzerinde seçimi yapılan organın yazılı olduğu bir levha bulundurulur. Seçim için gerekli tüm malzeme ile farklı renkteki oy zarfları kademe başkanlıklarınca hazırlanarak, oylama günü seçim kuruluna teslim edilir.

İKİNCİ AYIRIM KONGRENİN İŞLEYİŞ USUL VE ESASLARI

Kongre Gündemlerini Belirleme Yetkisi (Tüzük m: 43)

Madde 57

Kongre gündemleri, ilgili kademe yönetim kurulunca belirlenir. Ancak en geç kongre divanı oluşturulup, gündem okunduktan hemen sonrasına kadar divan başkanlığına verilmiş ve kongrede hazır bulunan delegenin en az %5 i tarafından yapılan ilave gündem teklifleri, müzakereye açılır ve yapılacak oylama sonucuna göre karara bağlanır. Üst kademelerce belirtilen konuların, alt kademe kongre gündemine alınması zorunludur. Gündem prensip olarak aşağıdaki şekilde oluşturulur. Kongreye katılan parti üst yöneticileri ile milletvekillerinin konuşma sıraları ile gündemdeki yeri, duruma göre belirlenir.

 

GÜNDEM:

1. Açılış,

2. Kongre başkanlık divanı seçimi,

3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,

4. Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması,

5. Gelir-Gider hesap raporunun okunması,

6. Raporlar üzerinde görüşmeler,

7. Yönetim kurulunun ibrası,

8. Adayların tanıtımı,

9. Seçimler için tasnif komisyonu seçimi,

10. Seçimler: Kongresi yapılan teşkilat kademesine göre;

a) İl,ilçe veya belde başkanı seçimi,

c) İl disiplin kurulu asıl ve yedek üyeleri seçimi,

d) İl parti içi demokrasi hakem kurulu üyeleri seçimi,

e) Büyük Kongre, il veya ilçe delegelerinin seçimi,

11. Dilek ve temenniler,

12. Kapanış.

Kongre Toplantı ve Karar Yeter Sayısı (Tüzük m: 43)

Madde 58

 • 58.1) Kongre Toplantı Yeter Sayısı Kongrelerin toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının dörtte biridir. İlk toplantıda yeterli katılım olmaması halinde, ikinci toplantı çoğunluk aranmadan katılanlarla yapılır.
 • 58.2) Kongre Karar Yeter Sayısı Kongrede kararlar, Tüzükte yazılı ayrık durumlar saklı olmak üzere, oylamaya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Kongrenin Açılışı (Tüzük m: 44)

Madde 59

İlan edilen kongre gün ve saatinde kongre toplantı salonuna gelen delegelerin kimlikleri kademe sekreteri ve hazır bulunanlar arasından kademe başkanınca tesbit edilen en az iki delege tarafından kontrol edilmek suretiyle delege yoklama cetveline imzaları alınır. Büyük Kongre ile ilgili bu işlemler, kongre komitesince geçekleştirilir. Kongre toplantı yeter sayısı yoksa,toplantı; kongre takviminde ilan edilen ikinci toplantı tarihinde çoğunluk aranmadan katılanlarla yapılır. Kongrenin açılışı, kongresi yapılan teşkilat kademe başkanı veya onun görevlendireceği kademe yönetim kurulu üyesi tarafından yapılır.

Kongre Divanı Seçimleri ve Divanın Yetki ve Görevleri (Tüzük m: 44)

Madde 60

 • 60.1) Kongre açıldıktan sonra, divan başkanlığı seçimine geçilir. Divan başkanlığı için tek aday var ise, oylaması işari yolla açık olarak yapılır. Birden fazla aday olması halinde, divan başkanının ne şekilde seçileceğine genel kurul açık oylama ile karar verir. Ancak üye tam sayısının onda birinin yazılı istemi halinde divan başkanı, gizli oylama ile seçilir. Böyle bir durumda, öncelikle gizli oylamanın gerektirdiği tedbirler derhal alınır ve üç kişiden az olmayan sayım ve tasnif kurulu açık oylama ile oluşturulur.
 • 60.2) Seçilen divan başkanı yönetiminde, bir divan başkan yardımcısı ile toplam sayısı tek rakamlı olmak üzere yeteri kadar katip üye seçimi açık oylama ile yapılarak divan oluşturulur.
 • 60.3) Kongreyi, divanı temsil eden divan başkanı yönetir. Divanda kararlar, çoğunlukla alınır. Eşitlik olması halinde divan başkanının katıldığı görüş uygulanır.
 • 60.4) Kongrenin düzen ve ahenk içinde yürütümü, Parti Tüzüğü ile ilgili Kongre Yönetmeliği 265 yasa ve mevzuata uygun olarak gerçekleşmesini temin için gerekli önlemleri almak ve düzeni sağlamak, kongre gündemini icra etmek, tutanağı düzenlemek ve tevdi etmek; kongre divanının yetki ve görevidir.
 • 60.5) Divan başkanlığı, Siyasi Partiler Kanunu’nun 4. kısmında yazılı yasaklara ve Parti Tüzüğüne aykırı konuşma yapan kongre üyelerine veya huzur ve sükunu bozucu davranışta bulunan herkese, derhal müdahale eder; delege olanları, oy hakkı saklı kalmak kaydıyla, salondan çıkarabilir. Gerekli olması halinde toplantıya ara verebilir, dinleyici yerlerinin boşaltılmasını temin ederek, düzeni sağladıktan sonra kaldığı yerden kongrenin devamını sağlar.
 • 60.6) Divan başkanı, divan tarafından onaylı kongre tutanak örneğinin bir nüshasını ekleri ile birlikte ilgili kademe başkanına, bir nüshasını ise üst kademe yönetimine teslim eder.

Kongrelerin Görev ve Yetkileri (Tüzük m: 45)

Madde 61

 • 61.1) Kongre; ilgili teşkilat kademe yönetim organının faaliyet ve hesapları ile yeni dönem bütçelerini müzakere edilip karara bağlayan, yeni yönetim organlarını ve üst kademe delegelerini seçen kuruldur.
 • 61.2) İlgili kademenin en üst karar ve denetim organı olan kongrelerde; parti tüzük ve programı çerçevesinde yerel, genel her türlü hizmet ve faaliyet hakkında görüşmeler yapılabilir ve kararlar alınabilir.
 • 61.3) Yönetim kurulunun ibrası, kongrede karara bağlanır. İbra oylamasına, ilgili yönetim kurulu başkan ve üyeleri katılamazlar.
 • 61.4) Görüşmelerde istek sırasına göre söz verilir. Üst kademe görevlilerine öncelik tanınır. Faaliyet ve hesap raporunda karşı oy yazısı olmayan yönetim kurulu üyesi, rapor aleyhine konuşmak için söz alamaz ve konuşamaz.
 • 61.5) Kongrelerde aday olan özürlüler için kendilerini ifade edecek imkanlar ve ayrıca işitme özürlüler için tercümanlık hizmetleri gibi gerekli hizmetler, imkanlar ölçüsünde sağlanır.
 • 61.6) Kongreler, gündemdeki konuların gerekli kıldığı çalışma komisyonları kurabilirler. Komisyonlar en az 3 en fazla 5 üyeden oluşur. Komisyonlar kendilerine havale edilen işlerle ilgili raporunu hazırlayıp kongre başkanlık divanına tevdii ederler. Gerekli görülürse komisyonun kendi üyeleri arasından seçeceği başkan, kongreye komisyon raporu ile ilgili takdimde bulunur.

ÜÇÜNCÜ AYIRIM KONGRELERDE ADAYLIK ve SEÇİM USULÜ ( Tüzük m: 46)

Adaylık

Madde 62

62.1) Seçilme yeterliliğine sahip partili her üye, yer kaydı aranmaksızın, kongrede yapılacak seçimlerde aday olabilir veya aday gösterilebilir. 266 Kongre Yönetmeliği 62.2) Kongrelerde adaylık başvurusu, divan oluştuktan sonra belli edilmiş süre dolmadan divana yapılır. Divan başkanlığı, gündemin “seçimler” maddesinde veya daha önce aday başvurularının en son ne zamana kadar yapılabileceğini ilan eder ve ilan edilmiş saat gelince aday başvuruları için sürenin dolduğunu, varsa verilmesini tekrar duyurur ve sonraki aday başvurularını işleme koyamayacağını ilan eder. 62.3) Divan, aday başvurularını veriliş sırasına göre ayrı ayrı okumak suretiyle kongre genel kurulunun bilgisine sunar. 62.4) Kongrede yapılacak seçimler, başladıktan sonra ara verilmeksizin sonuçlanıncaya kadar devam eder. 62.5) Divan; adaylıktan çekilme ve itirazlar varsa, karara bağlayarak adaylıkları kesinleştirir. Kesinleşmiş adaylar, okunmak suretiyle duyurulur ve ayrıca salonda uygun yerde ilan edilir. Divan tarafından onaylı liste örneği ise, hazır bulunan seçim kuruluna verilir. 62.6) Aday listelerinin kesinleşmesi için belli edilen süre içinde yapılacak yazılı çekilme beyanları, divanca kimlik tespiti ile tutanağa geçirilir ve hazırlanacak kesinleşmiş aday listesi tutanağında belirtilir. 62.7) Adaylıkların kesinleşmesinin ilanından sonra ve seçim süresince yapılacak yazılı çekilme beyanları, sayım dökümde nazara alınmaz. Ancak bunlardan seçilenler olur ise, istifa etmiş sayılırlar.

Adaylık ve Seçim Üsulu

Madde 63

 • 63.1) Organ ve delege seçimleri “liste yöntemi”ne göre yapılır. Kademe başkan adayı, yönetim kurulu asıl ve yedek üye adayları ile belde, ilçe ve il kongrelerinde ayrıca üst kurul kongre delege asıl ve yedek adaylarını gösterir şekilde “liste yöntemi” esasına uygun öneri yapılmamış ise, her organ ve delegelikler için yapılan ferdi adaylıklar tamamlanıp kesinleştirildikten sonra, divanca soyadı esasına göre “çarşaf liste” sıralaması yapılır. Sıralamanın hangi soyadından başlayacağı çekilecek kur’a ile belirlenir. Böylece her organ için yapılan adaylıklar, ayrı sütunlar halinde tek veya birden fazla sayfada sıralanır. İsimlerin yanına işaret konacak kare veya daire boşluklara yer verilir ve yeteri kadar çoğaltılır. Birer örneği divanca onaylı yeterli sayıdaki listeler, mühürlenmek ve oy pusulası olarak kullanılmak üzere, zarflarıyla birlikte yetkili seçim kuruluna teslim edilir.
 • 63.2) Çarşaf liste uygulamasında oylar, seçim kurulunca mühürlü listedeki isimlerin yanında yer alan kare veya daire içi işaretlenerek, mühürlü zarfa konduktan sonra sandığa atmak suretiyle kullanılır. Asıl ve yedekleri dahil, seçilmesi gereken sayıdan fazla veya yarısından eksik işaretli oylar geçersizdir. Sayım döküm sonucu en çok oya göre yapılacak sıralama ile asıl ve yedekler belirlenir. Eşit oy halinde seçim kurulunca kur’a çekilir.
 • 63.3) Adaylar, “liste yöntemi” ne uygun olarak önerilmiş ise, bu takdirde oylar, listenin zarfa konup sandığa atılması suretiyle kullanılır. Delege; oyunu, listeyi aynen veya listedeki aday veya adayları çizerek dilediği ferdi veya varsa diğer listelerdeki adaylardan yazmak suretiyle kullanabilir.
 • 63.4) Oyların liste halinde kullanılmasında, listedeki adayların yarıdan fazlasının silme veya çizme sonucu boş bırakılmış olması, yahut organ üye sayısından fazla ilave yapılmış olan liste halindeki oy pusulaları geçersizdir. Divan başkanınca kesinleştirilmiş aday listelerinde yer almayanlara verilecek oylar, nazara alınmaz.
 • 63.5) Seçimlerin, liste yöntemi uygulanmak suretiyle yapılması halinde; ferdi adayların isimleri, soyada göre sıralanır ve ayrı bir kağıda yazılarak oy kabin veya kabinlerinde asılı olmaları sağlanır.
 • 63.6) Adaylıkların kesinleştirilmesinden önce usulüne uygun vaki çekilmeler sonucu, organ üye tam sayısının salt çoğunluğundan fazla boşalma olan listeler, liste olma özelliğini kaybeder.
 • 63.7) Belde, ilçe ve il kongrelerinde bütün seçimler birlikte yapılır. Oylar, ‘çarşaf liste’ yönteminin uygulanır olması halinde; başkan aday veya adaylarının oyu bir zarfa, diğerlerinin hepsi ayrı bir zarfa konarak, ayrı sandıklara, imkan olmaması halinde aynı sandığa atmak suretiyle aynı anda kullanılır. Oylar aynı sandığa atılarak kullanılacak ise, zarfların farklı renkte olmalarına özen gösterilir.
 • 63.8) Belde, ilçe ve il başkanlığı için tek aday olması, organ ve delege seçimleri için “liste” şartlarının varlığı halinde; aday isimlerinin baş tarafına kare veya daire oluşturulmasına gerek kalmaz. Adaylar, listede aday olarak gösterilen yere (asıl veya yedek üye)seçilmiş olurlar. Yönetmeliğin 33/2. fıkralarında yazılı esaslar, belde, ilçe ve il seçimlerinde de gözetilir.

Kongrelerde Oy Hakkını Kullanma Şekli (Tüzük m: 47)

Madde 64

Delege; nüfus cüzdanı, resimli üye kimlik kartı, ehliyet ve benzeri kimlik belgesini ibraz ederek, kesinleşmiş delege listesine göre delege olduğunu ispat ettikten sonra oy kullanmaya başlar. Kendisine mühürlü oy pusulası ve zarfı verilir, imzası alınır. Oyunu sandığa atar, imzası alınır ve kimlik belgesi iade edilir. Özürlüler; oylarını, ikinci derece yakınlıkta kan veya sıhri hısımlarının yardımlarıyla kullanabilirler.

Seçimlerle İlgili İtiraz (2820 SPK m: 21/10, Tüzük m: 48)

Madde 65

Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren 2 gün içinde seçim sonuçlarına karşı, ilgili seçim kurulu başkanına itiraz edilebilir. Bu itirazlar hakim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. Hakimin kararı, seçimlerin iptali ve yenilenmesi yönünde ise, seçimler için belirleyeceği günde, kongrede kesinleşmiş aday listelerine göre sadece seçim yapılır.

Kongre Sonuçları ve Tutanaklarının Üst Organa Bildirilmesi (Tüzük m:49)

Madde 66

İlçe başkanları; kongre divan başkanı tarafından kendisine tevdi olunacak ilçe kongresi tutanak örnekleri ile kongrede yapılan seçim sonuçlarını gösteren seçim kurulu tutanak örneğini, itiraz süresi geçtikten, itiraz edilmiş ise sonuçlandıktan hemen sonra Teşkilat Başkanlığına gönderilmek üzere il başkanlığına verir. İl başkanlığı da il kongresiyle ilgili aynı bildirimi yapar.

ALTINCI BÖLÜM BÜYÜK KONGRE (2820 SPK m : 14, Tüzük m: 61)

Büyük Kongre (2820 SPK m:14/5, Tüzük m:61)

Madde 67

Partinin en yüksek organı büyük kongredir. Büyük kongre, il kongrelerince seçilmiş delegeler ile tabii delegelerden oluşur.

Büyük Kongre Delegeleri (Tüzük m:62)

Madde 68

Büyük Kongre, il kongrelerince seçilmiş delegeler ile tabii delegelerden oluşur. 68.1)Büyük Kongrenin Seçilmiş Delegeleri: Seçilmiş delegeler toplamı, TBMM üye tam sayısının iki katından fazla olamaz. Hangi ilin kaç adet seçilmiş delege ile Büyük Kongrede temsil olunacağı, aşağıda yazılı usul ve esaslara göre belirlenir: Seçilmesi gereken toplam delege sayısının yarısı olan 550 delegelik; illerden seçilecek Milletvekili sayısına göre illere tahsis edilir. Tahsisten sonra kalan delege sayısının; partinin son milletvekili genel seçiminde almış olduğu toplam oy’a bölünmesiyle kat sayı elde edilir. Kat sayısının, partinin ilde almış olduğu toplam oyla çarpımı sonucu bulunacak rakam ile yapılmış tahsisin toplamı, o il kongresinde seçilecek büyük kongre delege sayısını teşkil eder. Büyük kongrenin yapılacağı tarihe göre, Partinin katıldığı genel seçim olmamış veya partinin seçimlere katılmamış olması gibi hallerin varlığında, her il; seçmesi gereken milletvekili sayısının iki katı delege ile Büyük Kongrede temsil olunur. İl kongrelerinde ilin kaç adet büyük kongre delegesi seçeceği, kongre seçim takvimine karar verildiğinde; Teşkilat Başkanlığınca hesaplanır ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nca onaylandıktan sonra il başkanlıklarına bildirilir. Hatalı hesaplamalar, aynı yöntemle düzeltilir. 68.2) Büyük Kongrenin Tabii Delegeleri (SPK m :14/3-Tüzük m.62.2) 1. Genel Başkan, 2. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri, 3. Merkez Disiplin Kurulu Başkan ve Asıl Üyeleri, 4. Üyeliği devam eden Parti Kurucuları, 5. Partili bakan ve milletvekilleri, Büyük Kongrenin tabii delegeleridirler. Taşıdıkları sıfat dolayısıyla büyük kongre üyesi olan kimseler, ayrıca il kongrelerince delege olarak seçilemezler. (SPK.m.14/4) 68.3)Büyük Kongrenin onur üyeleri (Tüzük m.62.2) Parti ile üyelik bağı devam etmek kaydıyla, Genel Başkanlık, Başbakanlık, Bakanlık, TBMM üyeliği, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeliği, Merkez Disiplin Kurulu Başkan ve Üyeliği, Kadın ve Gençlik Kolu Genel Başkanlığı yapmış olanlar, Büyük Kongrenin onur üyesidirler. Bunlar; kongrede söz alabilir, fakat delegelik sıfatları olmadıkça oy kullanamazlar.

Büyük Kongre Gündemi Ve Delege Listesinin İlanı (Tüzük m:64)

Madde 69

Büyük Kongrenin gündemi, Merkez Karar ve Yönetim Kurulunca hazırlanır. Kongrenin tarihi, yeri ve saati, nisap olmaz ise ertesi gün yapılacak ikinci toplantının tarih, yer ve saati, en az 15 gün önce ulusal bir gazetede ilan edilir ve il başkanlıklarına yazı ile duyurulur. Ayrıca kongrenin tarih, yer ve saati; gerekli güvenlik önlemlerinin alınması için, en az 7 gün önce yetkili mülki amirliğe bildirilir. Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı; seçilmiş ve tabii delegeler belli olacak şekilde, Büyük Kongre delege listesini ve gündemi yetkili kılınmış seçim kuruluna kongreden 15 gün önce vermek suretiyle tüzüğün 41. maddesinde belirtilen askı ve işlemleri, Büyük Kongre açısından aynen ikmal eder. Böylece yetkili seçim kurulunca onaylanarak kesinleşen liste, Büyük Kongrenin delege yoklama çizelgesini oluşturur.

Tüzüğün ve Yönetmeliğin, Büyük Kongre Hakkında Uygulanacak Diğer Hükümleri (Tüzük m: 65)

Madde 70

İl ve ilçe kongrelerine ilişkin ortak hükümler faslında yer alan kongrenin açılışı, toplantı ve karar yeter sayıları, divan başkanı seçimi, divan heyetinin oluşumu ile kongre divanının yetki ve görevlerine ilişkin hükümler, Büyük Kongre hakkında da aynen uygulanır.

Genel Başkan’ın Açılış Konuşması ve Komisyon Oluşturulması (Tüzük m: 66)

Madde 71

 • 71.1) Büyük Kongrede; kongre divanı oluşup, gündem okunduktan sonra, açılış konuşmasını yapmak üzere Genel Başkan’a söz verilir.
 • 71.2) İşin önem ve niteliği itibariyle gündemde komisyon kurulmasına yer verilmiş veya usulüne uygun teklifle komisyon kurulması gündeme alınmış ise divan; Genel Başkan’ın konuşmasının ardından, genel kurulda aksine bir karar alınmazsa, beşer kişiden oluşacak komisyon üyelerinin seçimini, açık oylama ile gerçekleştirir. Her komisyon, bir başkan, bir sözcü ve bir raportör seçerek çalışma yapar.
 • 71.3) Komisyonların çalışma zamanı; gündem maddelerinin görüşülmesini aksatmayacak şekilde, divan heyeti tarafından belirlenir. Belirlenmiş sürede raporun hazırlanıp sunulmamış olması; tek başına, kongrenin uzaması nedeni olarak öne sürülemez.
 • 71.4) Komisyonlar, üye tam sayısı ile toplanır ve salt çoğunlukla karar alır. Her delege, çalışmaları aksatmayacak şekilde komisyon çalışmalarına katılıp görüş beyan edebilir. Komisyon belli edilmiş süre içinde raporunu hazırlar ve Genel Kurul’a sunulmak üzere kongre divan başkanlığına teslim eder. Komisyon raporları görüşülür ve oylanır. Genel kurulca kabul edilen komisyon raporları, genel kurul kararı niteliği kazanır.
 • 71.5) Büyük Kongre çalışmalarıyla ilgili olarak, MKYK; belli konuların daha önce oluşturulacak komisyonlarca incelenmesini ve rapora bağlanmasını kararlaştırabilir. Bu takdirde 5 kişilik komisyon; ilçe, il, merkez ve yan kuruluşları temsil edecek şekilde büyük kongre delege sıfatı taşıyanlar arasından MYK’ca oluşturulur. Komisyonlar bu şekilde oluşturulmuş ise, genel kurulda sadece raporların müzakeresi ve oylaması yapılır.

Gündem Maddelerinde Değişiklik Ve Kongre Müzakereleri (2820 SPK m:14/Son, Tüzük m: 67)

Madde 72

 • 72.1) İlan edilmiş gündem maddeleri arasında sıra değişikliği veya başka bir konunun gündeme alınması, genel kurul kararıyla mümkündür. 72.2) Gündem değişikliği taleplerinin görüşülüp karara bağlanabilmesi için, yazılı olarak kongre açılış başkanlığına veya gündemin okunmasından hemen sonra divana verilmiş olması zorunludur.
 • 72.3) Parti Tüzük ve Programında değişiklik yapılmasına ilişkin veya parti politikalarını ilgilendiren gündem maddesi tekliflerinin müzakereye açılabilmesi için; bu tekliflerin, Genel Başkan veya MKYK tarafından yahut Büyük Kongre delegelerinin en az yirmide biri tarafından önerilmiş olması gerekir.
 • 72.4) Siyasi Partiler Kanunu’nun 14. maddesinin son bendinin ikinci cümlesinde yer alan konularla ilgili müzakere şartı oluşan teklifler, Büyük Kongrenin seçeceği bir komisyonda görüşüldükten sonra, komisyon raporu ile birlikte incelenir ve karara bağlanır.
 • 72.5) Seçimler; gündemin ‘kapanış’ şeklinde son maddesi hariç gündemin en son maddesi olarak yapılır.
 • 72.6) Görüşmeler, gündem sırasına göre yapılır. Müzakerelere katılım, talep sırasına göre yürütülür. Parti Genel Başkanı’na, MYK ile MKYK adına söz isteyen kurul üyesine, komisyon başkanı ve sözcülerine, konuşma taleplerinde, öncelik verilir.
 • 72.7) Faaliyet raporuna muhalefet şerhi bulunmayan MKYK üyesi, faaliyet raporu aleyhine söz alamaz ve konuşamaz.
 • 72.8) Büyük Kongre için tek bir gün öngörülmüş ise, kongre; gündem maddeleri bitinceye kadar aralıksız devam eder.

Büyük Kongre’de Yapılacak Seçimler (2820 SPK m :14/, 21, Tüzük m: 68)

Madde 73

Büyük Kongre;

1. Parti Genel Başkanı,

2. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri,

3. Merkez Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyeleri,

4. Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu üyeleri seçimlerini yapar.

Büyük Kongre’de Adaylık Ve Seçim Hazırlıkları (Tüzük m: 69)

Madde 74

 • 74.1) Büyük Kongre delegesi olsun veya olmasın, partiye kayıtlı her üye, parti organlarına aday olabilir veya aday gösterilebilir.
 • 74.2) Aynı kişi, aynı kongrede seçimi yapılacak farklı organlara aynı anda aday olamaz ve aday gösterilemez. Böyle bir durumda, divan başkanı tarafından adaya tercih yapması gerektiği bildirilir. Tercihini belli etmeyen adayın hiçbir adaylığı işleme konmaz. Ancak genel başkanlık seçimini kazanamayan partili, diğer organ seçimleri için aday olabilir.
 • 74.3) Büyük Kongrede; Genel Başkan seçimi hariç, diğer bütün seçimler aynı anda ve birlikte yapılır.
 • 74.4) Yönetmeliğin, aday ve organ seçimlerine ilişkin 33/2, 62 ve 63. maddelerinin, yukarıda yazılı olanlara aykırı olmayan hükümleri, Büyük Kongre seçimlerinde de aynen uygulanır.

Büyük Kongre Tutanakları (Tüzük m: 71)

Madde 75

Seçim kurulunca ilan edilen seçim sonuçları ile kongreye ait bütün tutanak ve evraklar; divan üyelerinin imzalarını taşıyan bir tutanağa bağlanarak, divan başkanı tarafından dizin listesi ekinde Parti Genel başkanına tevdi olunur.

Büyük Kongre Seçimleri İle İlgili İtiraz (2820 SPK m: 21/10,11, Tüzük m: 72)

Madde 76

Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile seçim sonuçlarına karşı, tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde, seçim kurulu başkanına itiraz edilebilir. Bu itirazlar hakim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. Hakimin kararı, seçimlerin iptali ve yenilenmesi yönünde ise, seçimler için belirleyeceği günde, kongrede kesinleşmiş aday listelerine göre sadece seçimler yapılır.

Genel Başkan Seçimi (2820 SPK m: 15 Tüzük m: 75-76)

Madde 77

 • 71.1) Genel Başkan, Büyük Kongre tarafından gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile seçilir. İlk iki oylamada hiçbir aday salt çoğunluğa ulaşamamış ise, ikinci oylamada en çok oy alan iki adayla üçüncü tur oylama yapılır. Üçüncü tur oylamada en çok oy alan aday, Genel Başkan seçilmiş olur.
 • 77.1) Aynı kişi; Kurucu Genel Başkanlık hariç, en fazla olağan dört dönem genel başkan seçilebilir.
 • 77.2) Genel Başkanlık için adaylık başvuruları, kongre divan başkanlığına yapılır. Divan başkanlığı, adaylık başvurularını Tüzüğün 69. maddesine göre ilan edip kesinleştirir. Genel başkan adaylarının isimleri, divan tarafından, soyadı esasına göre bir kağıda yazılarak yeteri kadar çoğaltılır. İsimlerin baş tarafına kare veya daire şeklinde işaret konacak yerler oluşturulur. Bu listeler ile yeteri kadar zarf, oy pusulası olarak kullanılmak üzere hazır bulunan seçim kuruluna verilir. Oy pusulaları seçim kurulu mührü ile mühürlenir. Oylar, aday isimlerinden birinin yanındaki kare veya daire içinin işaretlenmesi suretiyle kullanılır. Birden fazla ismin işaretlendiği oylar ile mühürsüz olarak kullanılmış oy pusulaları geçersizdir. Aday tek ise, işaret koyma şartı aranmaz.
 • 77.3) Kongre gündeminin “seçimler” maddesinde; önce, Genel Başkan seçimi yapılır. Genel Başkan seçimi tamamlanmadan diğer organ seçimlerine geçilemez.
 • 77.4) Seçilen Genel Başkan; yerine yenisi seçilinceye kadar görevine devam eder.

Genel Başkan Seçimi (2820 SPK m: 15 Tüzük m: 75-76)

Madde 77

 • 71.1) Genel Başkan, Büyük Kongre tarafından gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile seçilir. İlk iki oylamada hiçbir aday salt çoğunluğa ulaşamamış ise, ikinci oylamada en çok oy alan iki adayla üçüncü tur oylama yapılır. Üçüncü tur oylamada en çok oy alan aday, Genel Başkan seçilmiş olur.
 • 77.1) Aynı kişi; Kurucu Genel Başkanlık hariç, en fazla olağan dört dönem genel başkan seçilebilir.
 • 77.2) Genel Başkanlık için adaylık başvuruları, kongre divan başkanlığına yapılır. Divan başkanlığı, adaylık başvurularını Tüzüğün 69. maddesine göre ilan edip kesinleştirir. Genel başkan adaylarının isimleri, divan tarafından, soyadı esasına göre bir kağıda yazılarak yeteri kadar çoğaltılır. İsimlerin baş tarafına kare veya daire şeklinde işaret konacak yerler oluşturulur. Bu listeler ile yeteri kadar zarf, oy pusulası olarak kullanılmak üzere hazır bulunan seçim kuruluna verilir. Oy pusulaları seçim kurulu mührü ile mühürlenir. Oylar, aday isimlerinden birinin yanındaki kare veya daire içinin işaretlenmesi suretiyle kullanılır. Birden fazla ismin işaretlendiği oylar ile mühürsüz olarak kullanılmış oy pusulaları geçersizdir. Aday tek ise, işaret koyma şartı aranmaz.
 • 77.3) Kongre gündeminin “seçimler” maddesinde; önce, Genel Başkan seçimi yapılır. Genel Başkan seçimi tamamlanmadan diğer organ seçimlerine geçilemez.
 • 77.4) Seçilen Genel Başkan; yerine yenisi seçilinceye kadar görevine devam eder.

YEDİNCİ BÖLÜM YAN KURULUŞLARIN DELEGELERİ VE KONGRELERİ

Yan Kuruluşların Kongre Seçimlerine İlişkin Esaslar

Madde 78

 • 78.1) Partinin kuruluş kademelerine göre yapılacak Kadın ve Gençlik Kolları kongrelerinde, bu Yönetmelikte temel teşkilat kademesi için öngörülen kurallar, eş düzey yan kuruluş kongresi hakkında da uygulanır. Şu kadar ki, yargı gözetimi ve denetimi altında yapılması öngörülen seçimlerde, bu görev, eş düzey yürütme kurulunun belirleyeceği en az üç kişilik bir kurul tarafından yerine getirilir.
 • 78.2) Yan kuruluş kongre delege seçmenleri, kolun ilçe teşkilatınca tutulan Kadın/ Gençlik Kolu üye kayıt defterine kayıtlı ve Tüzükte belirtilen şartları taşıyan partili üyelerdir. Kongre delegeleri, bu üyelerce, eş düzey yönetim kademesi için bu Yönetmelikte belirlenen sayıda seçilir.
 • 78.3) Yan kuruluş kongreleri, eş düzey yönetim kademesi kongreleri ile birlikte veya ayrı yapılmasını belirleme yetkisi MKYK’ya aittir. Bu yetki, il yönetim kurullarına da devredilebilir.
 • 78.4) Yan kuruluş kongrelerinin yapılmamış olması, esas teşkilat kademe kongrelerinin yapılmasına engel teşkil etmez. Kongre Yönetmeliği 273

Yürürlük

Madde 79

Yönetmelik hükümleri MKYK’nca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 80

Yönetmelik hükümlerini MYK yürütür.

Teşkilat İç Yönetmeliği

Birinci Kısım - AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR VE KISALTMALAR

Amaç

Madde 1

Bu Yönetmelik, Siyasi Partiler Kanunu ve AK PARTİ Tüzüğü hükümleri uyarınca; Partiye üye olma şartları, üyeliğe başvuru, üyelik kararı, kayıt işlemleri, üyelik aidatları, yan kuruluşlara üyelik, üye kimlik kartları, üyelerin hak ve yükümlülükleri ve üyeliğin sona ermesine dair hususlar ile Parti teşkilatlarının kuruluş ve çalışma ilkeleri, görev ve sorumlulukları, organlarda meydana gelebilecek boşalmalar ve boşalmaların tamamlanması, organlara işten el çektirilmesi, kademe ve yan kuruluşların birbirleriyle olan ilişkileri ile belediye ve il genel meclisleri Parti gruplarının çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2

Bu Yönetmelik, Partinin tüm teşkilat kademe ve organlarını kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3

Bu Yönetmelik AK PARTİ Tüzüğünün 7. ve 160. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlamalar ve Kısaltmalar

Madde 4

Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; Parti: Adalet ve Kalkınma Partisini, Tüzük: Adalet ve Kalkınma Partisi Tüzüğünü, Yönetmelik: Adalet ve Kalkınma Partisi Teşkilat İç Yönetmeliğini, MYK: Merkez Yürütme Kurulunu, MKYK: Merkez Karar ve Yönetim Kurulunu, YSK: Yüksek Seçim Kurulunu, STK: Sivil Toplum Kuruluşunu, Teşkilat: Partinin Genel Merkez organları, il, ilçe, belde, köy/mahalle teşkilatları, sandık yönetim kurulları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Parti Grubu, il genel meclisi ve belediye meclisi Parti gruplarından ve Tüzükte kurulması öngörülen kadın ve gençlik kollarıyla yabancı ülkelerdeki yurtdışı temsilciliklerden oluşan bütünü, Teşkilat Kademesi: Partinin yan kuruluşları dâhil Genel Merkez organları, il, ilçe, belde, köy/mahalle teşkilatları ile sandık yönetim kurullarını, Ana Kademe Teşkilatı: Mülki ve idari taksimata göre kurulu ana teşkilat kademesini, Yan Kuruluş: Kadın ve Gençlik kollarından her birini, Yan Kuruluş Teşkilat Kademesi: Mülki ve idari taksimata göre kurulu yan kuruluş teşkilat kademesini, Sandık Yönetim Kurulu: Partinin sandık ölçeğinde çalışmalar yapmak üzere oluşturduğu kurulları, Üye: Adalet ve Kalkınma Partisi üyesini, e-teşkilat programı: Partinin üyeleri ile organ, kurul ve birimlerinde görev alanların ve Parti çalışmaları açısından gerekli bilgilerin işlendiği, Genel Merkezce uygulamaya konulmuş elektronik veri tabanını ifade eder. Bu yönetmelikte tanımlanmayan deyimler için Tüzükte ve ilgili mevzuatta yapılan tanımlar geçerlidir.

İkinci Kısım - Üyelik

Birinci Bölüm – Üyelik Şartları ve Üyelik İşlemleri (2820 SPK md. 11, 12 ve Tüzük md. 6-15)

Üyelikte Amaç

Madde 5

Üyelikte temel amaç; Partinin Tüzük, Program ve ilkelerini benimseyen ve yasal bir kısıtlılığı olmayan herkesin AK Parti’nin hizmet üretimine katılım ve katkısını sağlamaktır.

Üyelik Şartları Tüzük md. 6

Madde 6

Siyasi Partiler Kanunu ile diğer kanunlara göre Parti üyesi olmaya engel bir durumu olmayan; a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, b. On sekiz yaşını doldurmuş, c. Medeni ve siyasi hakları kullanma ehliyetine sahip, d. Halen başka bir partide üye olmayan, e. Partinin Tüzük ve Programını kabul ettiğini, gücü, bilgi ve tecrübesi oranında Parti çalışmalarına katılmayı üyelik giriş beyannamesinde ifade eden, f. Partiye belirli bir üyelik aidatı ödemeyi taahhüt eden, g. Disiplin nedeniyle daha önce Partiden kesin ihraç edilmemiş, h. Parti üyesi en az bir kişiyi referans gösteren herkes Parti üyesi olabilir.

Üyelik Başvurusu Tüzük md. 7

Madde 7

Üyelik başvurusu aşağıdaki şekilde yapılır: a. Üyelik şartlarına sahip olan kişi, ikamet ettiği ilçe başkanlığına üyeliğe giriş beyannamesi vermek suretiyle başvurur. Beyanname, iki nüsha olarak düzenlenir. İstek hâlinde, başvurana alındı belgesi verilir. b. İnternet aracılığıyla üyelik başvurusu yapılabilir. Bu yöntemle başvuru yapılması hâlinde, elektronik imzalı başvuru incelenerek işleme alınır ve ilgili kişiye bilgi verilir. Elektronik imza taşımayan başvurularda ise ilgili ilçe teşkilatınca başvuruda bulunanın imzası alındıktan sonra işlem yapılır. c. Doğrudan Genel Merkeze, il veya belde başkanlıklarına yapılan üyelik başvurularına ilişkin beyanname ve ekleri, ilgilinin ikamet ettiği ilçe başkanlığına gönderilir.

Yurt Dışında İkamet Eden Vatandaşların Üyeliği (Tüzük md. 10)

Madde 8

Yurtdışında oturan vatandaşların üyeliği aşağıdaki şekilde yapılır: a. Yurtdışında oturan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları üyelik başvurularını, varsa bulundukları yerdeki Parti temsilciliği aracılığı ile veya İnternet üzerinden yapabilecekleri gibi Türkiye’de ikamet ettikleri ilçe başkanlığına üye giriş beyannamesi vermek veya göndermek suretiyle de yapabilirler. b. Temsilciliklere yapılan başvurular Genel Merkez aracılığıyla ilgili ilçe başkanlığına gönderilir. İlçe teşkilatı, başvuranla görüşüp teyit aldıktan sonra işlem yapar. c. Başvurularda, ilgilinin yurtdışında oturduğu yer ile Türkiye’ye geldiğinde ikamet ettiği yerin açık adresi belirtilir.

Üyelik Başvurusunun Karara Bağlanması (Tüzük md. 8)

Madde 9

Üyelik başvuruları aşağıdaki şekilde karara bağlanır: a. Üyelik başvurularını karara bağlama yetkisi, Tüzüğün 9. ve 11. maddeleri ile bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında, yalnızca başvuruda bulunanın ikametinin bulunduğu ilçe yönetim kurulunundur. b. İlçe yönetim kurulu, 30 gün içinde üyelik başvurusunu karara bağlar. Ancak, süresi içinde karara bağlanmayan başvurular hükümsüz hâle gelmez. 30 gün geçmiş olsa bile üyelik başvurularının karara bağlanması zorunludur.

Üyelik Başvurusunun Reddi Kararına Karşı İtiraz Hakkı (Tüzük md. 8/2)

Madde 10

Üyelik talebinin reddine ilişkin karar, üyelik talebinde buluna88 Teşkilat İç Yönetmeliği nın beyannamesindeki adresine gönderilir. Üyelik başvurusunun reddine ilişkin karara karşı ilgili kişi, 15 gün içinde il yönetim kuruluna itiraz edebilir. İl yönetim kurulu, itirazı inceler ve 15 gün içinde karara bağlar. Bu karar, Parti içi işlemler açısından kesindir.

İlçe Yönetim Kurulu Dışında Alınan Üyelik Kararları Genel ve Yerel Seçimlerde Parti Listesinden Bir Göreve Seçilmiş Olanların Üyeliği

Madde 11

Yerel ve genel seçimlerde Parti listesinden bir göreve seçilmiş olanların üyeliği aşağıdaki şekilde olur:
a. Genel ve yerel seçimlerde, Partiye üye olmadığı halde Parti listesinden TBMM üyeliği, belediye başkanlığı, il genel ve belediye meclisi üyeliğine seçilmiş olanlar, ayrıca bir karara gerek olmaksızın Parti üyeliliğine alınmış sayılırlar.
b. Milletvekili seçilenlerin üyelik kayıtları, Genel Merkezce tamamlandıktan sonra giriş beyannamesinin bir sureti, milletvekilinin ikametinin bulunduğu ilçe teşkilatına gönderilmesiyle üyelik kaydı yapılmış olur. Diğerleri ise, seçim sonuçlarının ilanından sonra on gün içinde üyelik kaydı için gereken evrakları ilçe teşkilatına vererek kayıt işlemlerini yaptırırlar.

Genel Merkezin Üye Kayıt Yetkisi (Tüzük md. 9/2 ve md.11)

Madde 12

Genel Merkez üye kayıt yetkisini aşağıdaki şekilde kullanır: a. Daha önce veya hâlen TBMM üyesi olarak görev yapanların, b. Kanunen zorunlu bir neden olmaksızın Parti üyeliğinden istifa eden, Partinin Kurucular Kurulu Üyeliği, Genel Merkez zorunlu ve ihtiyari organ ve kurullarının başkan ve üyeliği, milletvekilliği, il başkanlığı, büyükşehir ve il belediye başkanlığı görevlerinde bulunmuş olanların, c. Başka bir partide büyükşehir ve il belediye başkanlığı yapanlar ile daha önce bu görevlerde bulunmuş olanların, d. Başka bir siyasi partinin ihtiyari veya zorunlu merkez organları üyeliği ile il başkanlığı görevinde bulunmuş olanların, e. Partiye alınmalarında yarar görülen kişilerin Parti üyeliğine kabulü Merkez Karar ve Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Üyeliğe kabul kararı ile giriş beyannamesinin bir sureti, ilgilinin ikametinin bulunduğu ilçeye gönderilerek üyelik kaydı tamamlanır. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu kararı ile Partiye alınan kişilerin, milletvekili sıfatını taşıyanlar hariç, Parti üyelikleri hakkında ilgili ilçe ve il yönetim kurulları, 30 gün içinde itiraz ve görüşlerini gerekçeli olarak MKYK’ya bildirebilirler. MKYK‘nın vereceği kararlar, Parti içi işlemler açısından kesindir.

İl Başkanlıklarının Üye Kayıt Yetkisi (Tüzük md. 9/1)

Madde 13

Memuriyete girme gibi kanuni zorunlu bir neden olmaksızın Parti üyeliğinden istifa etmiş olanların üyelik başvurusu, ikamet ettiği ilçe yönetim kurulunun görüşü alınarak il yönetim kurulunca 30 gün içerisinde karara bağlanır. Üyeliğe kabul kararı ile giriş beyannamesinin bir sureti, ilgilinin ikametinin bulunduğu ilçeye gönderilerek üyelik kaydı tamamlanır. Bu karara karşı 30 gün içinde MYK’ya itiraz edilebilir. MYK’nın vereceği kararlar, Parti içi işlemler açısından kesindir.

Geçersiz Üye Kayıtları (Tüzük md. 8/3 ve 8/5)

Madde 14

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 11. Maddesi, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53/b maddesi, Parti Tüzüğü ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak yapılan üye kayıtları geçersizdir. Bu kayıtlar, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığınca e-teşkilat programından çıkarılır ve ilgili il ve ilçe başkanlığına bildirilerek üye hakkında işlem yapılması sağlanır.

Üye Kimlik Belgesi (Tüzük md. 12)

Madde 15

İlçe başkanlığınca, üyelik işlemleri tamamlanmış üyelere, şekli ve içeriği Genel Merkezce belirlenmiş üye kimlik belgesi verilir. Üye kimlik belgesi, Parti üyeliğini ispat dışında başka bir amaçla kullanılamaz. Üye kimlik belgesinin kaybı hâlinde, üye, durumu yazılı olarak ilçe başkanlığına bildirir ve yeni kimlik belgesi isteyebilir.

Genel Merkez Üye Yazım Kütüğü (Tüzük md. 11)

Madde 16

Partinin üyelikle ilgili tüm işlemleri, ilçe teşkilatlarınca tutulan üye kayıt defterlerinin özetleri esas alınarak Genel Merkez e-teşkilat programı üzerinde il ve ilçe ölçeğinde mahalle, köy ve sandık esasına göre arşivlenir. Bu kayıtların Genel Merkez Teşkilat Başkanlığınca onaylı suretleri üye kayıt defteri özeti yerine geçer. Üyelikle ilgili Parti içi uyuşmazlıkların çözümünde Genel Merkez kayıtları esas alınır.

Üyelik İşlemlerinin Bildirimi

Madde 17

İlçe başkanlıkları, üyelerin üyelik durumundaki değişiklikleri ve yeni üyelere ait listeleri, e-teşkilat programı üzerinden Genel Merkezin belirlediği süre içinde il başkanlığına ve Genel Merkeze gönderirler.

İkinci Bölüm – Yan Kuruluşlara Üyelik

Kadın Koluna Üyelik (Tüzük md. 83. 1)

Madde 18

Parti üyeliğini kazanmış her kadın, kadın kolu üyelik defterine kaydı yapılmakla ayrıca kadın kolu üyeliğini kazanmış olur.

Gençlik Koluna Üyelik (Tüzük md. 83. 2)

Madde 19

Parti üyeliğini kazanmış ve 29 yaşından büyük olmayan her üye, gençlik kolu üyelik defterine kaydı yapılmakla ayrıca gençlik kolu üyeliğini kazanmış olur.

Kadın ve Gençlik Kolları Üyeliğinin Sona Ermesi (Tüzük md. 83.3/3 ve 83.3/4)

Madde 20

Parti üyeliği sona eren kişinin kadın ve gençlik kolu üyeliği de sona erer. Gençlik koluna kayıtlı üye 29 yaşını doldurunca gençlik kolu üyeliği sona erer. Ancak, 29 yaşını doldurmadan önce gençlik kolu kademe organlarında görev almış olanların görevleri dönem sonuna kadar devam eder.

Üçüncü Bölüm – Üyeliğin Sona Ermesi (Tüzük md.13)

Üyeliğin Sona Erme Sebepleri (Tüzük md. 11)

Madde 21

Parti üyeliği, durumun belgelenmiş olması şartıyla; a. Ölüm, b. İstifa, c. Başka bir partiye üye olmak, üye olmasa bile başka bir partide görev almak veya o parti listesinden bir göreve seçilmek için aday adayı veya aday olmak, d. Disiplin kurulu kararı ile Partiden kesin ihraç edilmiş olmak hallerinden birisi ile üyelik sona ermiş olur. Üyelikten istifanın belgelenmiş sayılması için, istifanın; noter aracılığıyla veya yazılı beyan ile şahsen yapılmış olması gerekir. Yazılı istifa bildirimlerinde, imzanın kişiye ait olduğunun tespiti yapılır. Yukarıda yazılı hallerden birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin üyeliğinin son bulduğu ilçe yönetim kurulu tarafından başkaca bir işlem yapılmadan sadece tespit kararı alınır ve sonuç üye kayıt defterine ve e-teşkilat programına işlendikten sonra yapılan işlemler il başkanlığına ve Genel Merkez Teşkilat Başkanlığına bildirilir. Üye olma şartlarını sonradan kaybedenler ile üyeliğe giriş sırasında üyelik şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların üyelik kayıtları, Kanuna göre Parti üyesi olmaya engel durumunu gösteren belgeler belirtilmek suretiyle ilçe yönetim kurulu kararıyla silinir ve Genel Merkez Teşkilat Başkanlığına bildirilir.

Üyeliğin Silinmesine Karşı İtiraz (Tüzük md. 13.5/2)

Madde 22

İlçe başkanlığı, kesinleşmiş disiplin kurulu kararı, ölüm ve istifa etme hâlleri dışında, başka nedenlerle üyelik kaydı silinenlere durumu bildirir tebligat yapar. İlgili kişi, bu karara karşı 15 gün içinde il yönetim kuruluna itiraz Teşkilat İç Yönetmeliği 91 edebilir. İl yönetim kurulunun ret kararına karşı ise, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde Merkez Yürütme Kuruluna itirazda bulunabilir. MYK’nın vereceği karar, Parti içi işlemler bakımından kesindir.

Dördüncü Bölüm – Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri (Tüzük md.14)

Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri (Tüzük md. 14)

Madde 23

Üyelerin hak ve yükümlülükleri: a. Her üye, Parti ile ilgili her türlü göreve aday olabilir veya aday gösterilebilir. b. Üyeler, Parti içi ve dışı ilişkilerinde üye olmanın ön şartı olarak, Parti Tüzüğü ile Parti Programı ve yönetmelikleri ve yetkili kurum ve kurullarca oluşturulmuş ilke ve kararlar ile Anayasa ve kanunların buyurucu kuralları çerçevesinde çalışmalar yapar ve yapılan çalışmalara katkıda bulunurlar. c. Parti üyesi, Partinin tüzel kişiliği ile onur ve itibarını zedeleyecek söz, hareket ve davranışlardan kaçınır. d. Parti üyesi, hiçbir ayrım gözetmeksizin toplumu oluşturan her bireyin, insan olmasından kaynaklanan temel haklar ve özgürlükler önündeki engellerin kaldırılması için üzerine düşen çabayı azimle ve kararlı olarak gücü ve becerisi nispetinde ifa eder. e. Üyeler, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olduğunu ve bu bütünlüğün; bireysel, toplumsal, ekonomik ve siyasal hak ve özgürlüklerin sağlanması ile mümkün olacağı bilinci içinde hareket eder.

Giriş ve Üyelik Aidatı (2820 SPK md. 62 ve Tüzük md. 134.1)

Madde 24

Parti üyelerinden üyeliğe girişte en az 1 TL, en fazla 5.000 TL; üyelik aidatı olarak ise aylık en az 1 TL en fazla 1.000 TL alınır. Giriş aidatı, üyeliğe girişte bir kez, üyelik aidatı ise aylık veya yıllık olarak alınır. Giriş ve üyelik aidatının taban ve tavan miktarlarıyla ilgili olarak, kanunî sınırlar içinde olmak kaydıyla her yıl tüketici fiyat artış oranı kadar artırılarak uygulama yapmaya MKYK yetkilidir.

Aidat Ödememe Halinde Yapılacak İşlem (Tüzük md. 134.1/4)

Madde 25

Üyeye, aidat borcu nedeniyle geçici ve kesin ihraç disiplin cezaları verilemez. Ancak aksi Merkez Karar ve Yönetim Kurulunca kararlaştırılmadıkça bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten geçerli olmak üzere kesintisiz olarak aidat ödemeyen üyeler, delegelik dâhil parti içi organlara aday olamaz veya aday gösterilemezler.

ÜÇÜNCÜ KISIM PARTİ TEŞKİLATI

Parti Teşkilatı (2820 SPK md. 7 ve Tüzük md. 16, 17)

Madde 26

Parti teşkilatı; Genel Merkez, il, ilçe, belde, köy/mahalle teşkilatları ile sandık yönetim kurulları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubu ile il genel meclisi ve belediye meclisi gruplarından ve kadın ve gençlik kolları ile yurtdışı temsilciliklerinden oluşan bütünün adıdır. Parti teşkilatının hiyerarşik kademeleri şu şekildedir: a. Genel Merkez b. İl c. İlçe d. Belde e. Köy/Mahalle f. Sandık Yönetim Kurulu İl ve ilçe teşkilatları, il ve ilçe merkezlerinde; belde teşkilatı ise il ve ilçe merkezleri dışında belediye teşkilatı olan yerlerde kurulur. Köy teşkilatları ilçelere bağlı köylerde, mahalle teşkilatları ise ilçe ve belde belediyesi sınırları içindeki mahallelerde kurulur. Her sandık için bir sandık yönetim kurulu oluşturulur. Yurtdışı temsilcilikleri, vatandaşlarımızın ve uluslararası kurum ve ilişkilerimizin yoğun olduğu ülkelerde, o ülkelerin mevzuat ve uygulamalarını gözeterek, hal ve vaziyetin gerektirdiği yerleşim yerlerinde, ilgili Genel Başkan Yardımcısının teklifi üzerine, Tüzük ekinde yer alan listede isimleri yazılı ülke ve yerlerde Merkez Karar ve Yönetim Kurulunun kararıyla açılır.

Teşkilatlanmanın Amacı

Madde 27

Partinin teşkilatlanmadaki amacı: a. Siyasi Partiler Kanunu, Parti Tüzüğü ve bu Yönetmelikte yer alan kurallar ve Parti Programı, Partinin yetkili organ ve birimlerinin genelge ve talimatları çerçevesinde çalışan, b. Tüzük ve Yönetmeliğe göre yapılması gereken toplantı ve faaliyetleri yapan, c. Halkla bütünleşmiş, canlı, diri, etkin ve temsil görevini en iyi şekilde yerine getiren, d. Parti Genel Merkez yönetimi ve TBMM Grubunun çalışmalarını, Parti tarafından kurulmuş hükümetin ve Partili belediyelerin karar ve uygulamalarının tanıtımını en geniş anlamda yapan, e. Halkın, Parti, hükümet ve yerel politikalar ile icraatlar hakkındaki tutumunu, istek, öneri ve şikâyetlerini tespit edip yetkili üst organ ve makamlara intikal ettiren, Teşkilat İç Yönetmeliği 93 f. Kendi içerisinde uyumlu, disiplinli, üretken, çalışkan, nitelikli, dürüst ve AK PARTİLİLİK şuuruna sahip bilgili kişilerden oluşan bir parti yapısı oluşturmaktır.

Teşkilat İlkeleri

Madde 28

Partide atama veya seçim yolu ile yapılacak görevlendirmelerde aşağıdaki ilkelere uyulması esastır: a. Partili milletvekilinin eşi ile ikinci dereceye kadar sıhrî veya kan hısımlığı olanlar ve eşleri, ilgili milletvekilinin seçim çevresindeki teşkilat kademelerinde eşzamanlı olarak kademe başkanı olamazlar. b. Partili belediye başkanının eşi ile ikinci dereceye kadar sıhrî veya kan hısımlığı olanlar ve eşleri, ilgili belediye seçim çevresi teşkilat kademelerinde eşzamanlı olarak kademe başkanı olamazlar. c. İl, ilçe ve belde başkanlarının eşleri ile ikinci dereceye kadar sıhrî veya kan hısımlığı olanlar ve eşleri, görev alanına giren teşkilat kademelerinde eşzamanlı olarak ana kademe ve yan kuruluş kademe başkanı olamazlar. d. İkinci dereceye kadar kan veya sıhrî hısımlığı bulunan Partili üyeler ve eşleri, aynı anda aynı yönetim kurullarında görev alamazlar. e. Bir kongre döneminde, alt kongrece bir teşkilat kademesinin zorunlu veya ihtiyari organlarına başkan veya üye seçilen kişiler, aynı kongre döneminde üst kademe organlarına aday olamaz veya aday gösterilemezler. f. Siyasi partilere üye olmasında yasal sakınca olmayan kişilerden, kamu kurum ve kuruluşlarında veya bunlara bağlı şirket, teşebbüs, teşekkül ve iştiraklerde çalışanlar, bu görev ve hizmetlerinden ayrılmadıkça teşkilat kademe başkanı olamazlar. g. Yukarıdaki hükümlere aykırı olarak görev alanların Partideki görevine MKYK kararıyla son verilir.

Teşkilatın Bütünlüğü ve Temsilde Tekliği

Madde 29

Teşkilatın bütünlüğü ve temsilde tekliğinde: a. AK PARTİ teşkilatı; tabandan tavana dikey ve yatay tüm kademelerdeki görevlilerden oluşan, hukuken hiyerarşik şekilde, ruhen gönül bağı ile birbirine bağlı bütünü ifade eder. b. Her kademede Parti teşkilatının bütünlüğü ve dışa karşı temsilde tekliği esastır. Her kademede yan kuruluşlar dâhil Partinin temsili, ana kademe başkanına aittir. Kadın ve gençlik kolları, ana kademe teşkilat yönetim kuruluna bağlı ve uyum içinde çalışırlar. Yan kuruluşların hareket özgürlüğü, bütünlük ve temsilde teklik esasını bozmayacak biçimde kullanılır. c. Yan kuruluşların kamuya yönelik faaliyetler icra edebilmeleri için, bağlı oldukları ana kademe yönetiminin oluru gereklidir. d. Tüzüğün 86. maddesine göre yukarıdaki fıkralarda öngörülen eşgüdüm ve denetim, yan kuruluşların varlığından beklenen faydayı yok edici ve Parti çıkarlarını ihlal edici tarzda kullanılamaz.

DÖRDÜNCÜ KISIM TEŞKİLAT KADEMELERİ

BİRİNCİ BÖLÜM SANDIK YÖNETİM KURULU (Tüzük md. 19)

Sandık Yönetim Kurulunun Oluşturulması

Madde 30

Sandık yönetim kurulu, sandık bölgesinde çalışmalar yapan teşkilat birimidir. a. İlçe ve belde teşkilatları, her sandık için ayrı ayrı olmak üzere sandık yönetim kurulu oluşturur. b. Sandık yönetim kurulu, her sandık için ana kademe, gençlik kolları ve kadın kollarından 3’er üye olmak üzere toplam 9 kişiden oluşur. Fakat bu sayının eksik olması kurulun oluşmasını engellemez. Sandık yönetim kurulunun bir üyesi sandık başkanı olarak görevlendirilir. c. Sandık yönetim kurulu üyelerinin, seçmen listesinde kayıtlı oldukları sandıklardan, temsil kabiliyeti ve sosyal ilişkileri başarılı olan kimseler arasından belirlenmesine özen gösterilir.

Sandık Yönetim Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları

Madde 31

Sandık yönetim kurulunun çalışma usul ve esasları şunlardır: a. Sandık yönetim kurulu, çalışmalarını sorumlu olduğu sandık ölçeğinde yürütür. b. Köy/mahalle başkanı, ilçe tarafından Parti üyelerini de gösterir şekilde hazırlanan, sandık seçmen listelerini sandık başkanlarına dağıtır. c. Sandık yönetim kurulu başkanı, seçmenleri sandık yönetim kurulu üyeleri arasında dağıtır. d. Sandık çalışmaları seçmenle birebir görüşme şeklinde yapılır. e. Çalışmalara seçmen listesinde kayıtlı üyelerin aktif olarak katılımı sağlanır. f. Seçmenlerin Partiye üye olmasına veya Partiye oy vermesine çalışılır. g. Yapılan çalışma ve hizmetlerden seçmenler haberdar edilir. Teşkilat İç Yönetmeliği 95 h. Sandık yönetim kurulu, sandık bölgesinde tespit edilen sorunların çözülmesine, belirlenen ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarının giderilmesine yardımcı olur. i. Bunların yanında sandık yönetim kurulu başkan ve üyeleri; 1. Seçmen listesinde kayıtlı olduğu halde başka bir yere taşınanları, 2. Sandık bölgesine yeni taşınan seçmenleri, 3. İlk defa oy kullanacak gençleri, 4. Ölenleri, 5. Özürlü ve yaşlıları, 6. Seçmen bilgi kartlarının seçmene ulaşıp ulaşmadığını tespit ederek köy/mahalle teşkilatına rapor halinde sunar. 7. Sandık yönetim kurulu ayda en az iki defa toplanır, yapılan ve yapılacak olan çalışmaları değerlendirir, köy/mahalle teşkilatına aylık olarak düzenli rapor verir.

Parti Müşahitleri ve Resmî Sandık Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi

Madde 32

İlçe seçim kurullarınca oluşturulan sandık kurullarına Parti adına katılacak bir asıl bir yedek üye ile sandık başında oy verme günü Parti adına görev yapacak Parti müşahitleri, öncelikle sandık yönetim kurulu üyeleri arasından, bunun mümkün olmaması hâlinde o sandıkta oy kullanan seçmenler arasından belirlenir.

İKİNCİ BÖLÜM KÖY VE MAHALLE TEŞKİLATI (Tüzük md. 19)

Köy Mahalle Teşkilatı

Madde 33

Köy/mahalle teşkilatı, köy/mahalle başkanı ve yönetim kurulundan oluşur. a. Köy/mahalle yönetim kurulu üye sayısı, köy/mahalledeki sandık sayısına göre belirlenir. b. Köy/mahalle yönetim kurulu, köy/mahalle başkanı dâhil, sandık sayısı; 1. 3 ve altında olan köy/mahallelerde 9, 2. 4’den 30’a kadar olan köy/mahallelerde 11, 3. 31’den 45’e kadar olan köy/mahallelerde 15 üyeden oluşturulur. c. Seçmen sayısı 50’nin altında olan köy/mahallelerde bir köy/ mahalle temsilcisi atanır. Seçmen sayısı 50 ile 200 arasında olan köy/mahallelerde 3 kişilik, 200’den fazla olan köy/mahallelerde 9 kişilik köy/mahalle yönetim kurulları oluşturulur. Sandık sayısı 45’in üzerinde olan köy/mahallelerde 45 sandığı geçmeyen köy/ mahalle bölgeleri oluşturulur. d. Köy/mahalle temsilcisi veya başkanları bağlı olduğu teşkilat kademesine göre belde veya ilçe teşkilat başkanının teklifi belde veya ilçe başkanının oluru ile görevlendirilir. Köy/mahalle yönetim kurulları ise köy/mahalle başkanının teklifi belde veya ilçe teşkilat başkanının oluru ile görevlendirilir. e. Köy/mahalle yönetim kurullarının görev süresi bağlı olduğu ilçe olağan kongresine kadardır. Köy/mahalle başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliklerindeki boşalmaların tamamlanmasında ya da görev süresi dolmadan tamamen veya kısmen değiştirilmesinde aynı usul uygulanır. Ancak il teşkilatının oluru alınmadan süresinden önce köy/mahalle temsilcisi veya başkan ve yönetim kurulu üyeleri görevden alınamaz. f. Sandık sayısı 3 ve altında olan köy/mahallelerde ayrıca sandık yönetim kurulları oluşturulmaz. Köy/mahalle yönetim kurulları aynı zamanda sandık yönetim kurullarının görevlerini de yaparlar. Köy/Mahalle Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı, Görev ve

Sorumlukları

Madde 34

Köy/mahalle başkanı, yönetim kurulu üyeleri arasında aşağıdaki şekilde görev bölümü yapar:

1. Köy/Mahalle Teşkilat Başkanı

2. Köy/Mahalle Seçim İşleri Başkanı

3. Köy/Mahalle Tanıtım ve Medya Başkanı

4. Köy/Mahalle Sosyal İşler Başkanı

5. Köy/Mahalle Yerel Yönetimler Başkanı

6. Köy/Mahalle Halkla İlişkiler Başkanı

7. Köy/Mahalle Muhasibi

8. Köy/Mahalle Sekreteri Ayrıca her köy/mahalle yönetim kurulu üyesi, sorumluluğuna verilen sandıkların yönetim kurullarını köy/mahalle teşkilat başkanı ile eşgüdümlü olarak oluşturmak ve çalışmalarını takip etmekle görevlidir.

1. Köy/Mahalle Başkanı Partinin, köy/mahalle düzeyindeki temsilcisi ve yöneticisidir. Köy/mahallede Parti adına yapılacak çalışmalardan belde/ilçe başkanına karşı sorumludur. Köy/Mahalle Başkanının görev ve yetkileri;

a. Köy/mahallede Partiyi ve Parti faaliyetlerini tanıtma çalışmalarını yürütmek,

b. Köy/mahalledeki tüm sandık yönetim kurullarının oluşturulmasını ve düzenli çalışmasını sağlamak, Teşkilat İç Yönetmeliği 97

c. Köy/mahalledeki teşkilat toplantılarının düzenli olarak yapılmasını sağlamak,

d. Köy/mahalledeki sorunları ve talepleri tespit edip ilçe/belde başkanlığına rapor etmek,

e. Köy/mahallede Partinin üye sayısını arttırmak için gerekli çalışmaları yürütmektir.

2. Köy/Mahalle Başkan Yardımcısı (Köy/Mahalle Teşkilat Başkanı) Köy/Mahalle Teşkilat Başkanının görev ve yetkileri;

a. Köy/mahalledeki üyelik başvurularını ilçe teşkilat başkanlığına teslim etmek,

b. Köy/mahallede kayıtlı üyelerin Parti faaliyetlerine aktif katılımını sağlamak,

c. Köy/mahalledeki sandık yönetim kurullarını seçim işleri başkanı ile eşgüdüm içerisinde kurmak,

d. İlçe teşkilat başkanının vereceği takvime uygun olarak ilçe ve belde kongre delegelerinin seçimlerini yapmak ve delegelerin kongrelere katılımını sağlamaktır.

3. Köy/Mahalle Başkan Yardımcısı (Köy/Mahalle Seçim İşleri Başkanı) Köy/Mahalle Seçim İşleri Başkanının görev ve yetkileri;

a. Köy/mahalle sandık yönetim kurullarının, teşkilat başkanı ile eşgüdüm içerisinde kurulmasına katkıda bulunmak ve verimli çalışmalarını sağlamak,

b. Parti müşahitleri ile resmî sandık kurulu üyelerini teşkilat başkanı ile birlikte belirlemek,

c. Köy/mahalle seçmen ve üye listeleri ile seçim sonuçlarını ilçe teşkilatından temin ederek, sandık esasına göre ayırıp sandık başkanlarına dağıtmak,

d. Seçimlerde köy/mahallede açılacak seçim irtibat bürolarını ilçe/belde seçim işleri başkanları ile birlikte düzenlemek ve denetlemek,

e. Seçim öncesi mahallede yapılacak seçmen kütüklerine yönelik güncelleştirme çalışmalarını ilçe teşkilatı ile eşgüdüm içerisinde yapmak,

f. Müşahitler ve sandık kurullarında Parti adına görev yapacak üyeler ile mahallede seçim çalışmalarına katılan tüm teşkilat mensuplarının ilçe teşkilatının yapacağı eğitim programlarına katılımlarını sağlamaktır. 98 Teşkilat İç Yönetmeliği

4. Köy/Mahalle Başkan Yardımcısı (Köy/Mahalle Tanıtım ve Medya Başkanı) Köy/Mahalle Tanıtım ve Medya Başkanının görev ve yetkileri:

a. Partinin köy/mahalle düzeyinde tanıtım ve medya ile ilgili işlerini yürütmek,

b. Propaganda ve tanıtım malzemelerinin korunmasını ve dağıtımını sağlamak,

c. Üst kademelerin onayı ile mahalle düzeyinde halka açık olarak yapılacak toplantı, ziyaret vb. programlar için gerekli hazırlıkları diğer birimlerle iş birliği içinde yürütmek,

d. Parti ve Parti politikaları ile Partinin yerel yönetimler ve merkezî hükümetteki icraatlarının mahalle düzeyinde en etkin yöntemlerle tanıtımını sağlamaktır.

5. Köy/Mahalle Başkan Yardımcısı (Köy/Mahalle Sosyal İşler Başkanı) Köy/Mahalle Sosyal İşler Başkanının görev ve yetkileri:

a. Partinin aile, sağlık, eğitim, çalışma, kültür ve çevre gibi konulara ilişkin sosyal politikalarının halka doğru olarak aktarılmasını sağlamak,

b. Köy/mahalledeki sosyal yapıyı ve olayları izleyerek raporlar hazırlamak, yaşanan sosyal sorunları tespit ederek mahalle başkanına sunmak,

c. Köy/mahalledeki yoksulları, kimsesizleri, sokak çocuklarını, yaşlıları ve özürlüleri tespit ederek köy/mahalle başkanına sunmak,

d. Üst kademe yetkililerinin köy/mahalledeki hastane, huzurevi, bakım yurdu vb. sosyal kurumlar ile sosyal amaçlı STK’lara yapacağı ziyaret programlarını düzenlemektir.

6. Köy/Mahalle Başkan Yardımcısı (Köy/Mahalle Yerel Yönetimler Başkanı) Köy/Mahalle Yerel Yönetimler Başkanının görev ve yetkileri:

a. Partinin yerel yönetimlere yönelik politika ve hizmetlerinin halka doğru olarak aktarılmasını sağlamak,

b. Köy/mahalle sakinlerinin yerel yönetim hizmetlerine yönelik olarak istek ve şikâyetlerini tespit ederek ilgililere aktarmak,

c. Muhtarla diyalog kurarak mahalleye yapılması gereken hizmetleri veya bu hizmetlerdeki eksiklikleri tespit etmek ve yetkililere ulaştırmaktır.

7. Köy/Mahalle Başkan Yardımcısı (Köy/Mahalle Halkla İlişkiler Başkanı) Köy/Mahalle Halkla İlişkiler Başkanının görev ve yetkileri: Teşkilat İç Yönetmeliği 99

a. Partinin, köy/mahalledeki sivil toplum ve meslek kuruluşları ile ilişkilerini yürütmek,

b. Parti adına sivil toplum ve meslek kuruluşlarının toplantı ve festival, şölen, şenlik, piknik gibi etkinliklerine katılmak, katkıda bulunmak, bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak,

c. Teşkilat mensuplarının halkla ilişkiler konusunda eğitimini sağlamak,

d. Parti üyelerinin aralarında veya halka yönelik yapacağı sosyal, sanatsal veya sportif faaliyetleri özendirmek, bu amaçla etkinlikler düzenlemek,

e. Partinin amaç ve çalışmalarını anlatmak, halkın beklenti, istek ve şikâyetlerini tespit etmek amacıyla ilgili birimlerle eşgüdüm içerisinde seçmen, esnaf, sivil toplum, resmi kurum ve kuruluşlara yönelik ziyaret programları hazırlamak ve gerçekleştirmektir.

8. Köy/Mahalle Başkan Yardımcısı (Köy/Mahalle Muhasibi) Köy/mahalle muhasibinin görevi ve yetkileri;

a. Köy/mahalle teşkilatının yapacağı faaliyetler için gerekli malî kaynağı hazırlamak,

b. Köy/mahalledeki üyelerin aidatlarını ilçeye zamanında ödemeleri için gerekli çalışmaları yapmaktır.

9. Köy/Mahalle Başkan Yardımcısı (Köy/Mahalle Sekreteri) Köy/Mahalle Sekreterinin görev ve yetkileri;

a. Köy/mahalle sakinlerinin tespit edilen beklenti, istek ve şikâyetlerini rapor hâlinde mahalle başkanına sunmak,

b. Köy/mahalle toplantılarının takvimini hazırlamak ve takip etmek,

c. Köy/mahallede yapılan tüm Parti faaliyetlerini raporlamaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BELDE TEŞKİLATI (2820 SPK md. 7/1, 20 ve Tüzük md. 21-27)

Belde Teşkilatı

Madde 35

Belde teşkilatı; belde kongresi, belde başkanı, belde yönetim kurulu, belde yürütme kurulu ile belde gençlik ve kadın kolları, mahalle yönetim kurulları ile sandık yönetim kurullarından oluşur.

Belde Yönetim Kurulu (Tüzük md. 25)

Madde 36

Belde Yönetim Kurulu, a. Belde başkanı dâhil; 100 Teşkilat İç Yönetmeliği 1. Nüfusu 5.000’e kadar olan beldelerde 11, 2. Nüfusu 5.000’den fazla olan beldelerde 15 asıl ve aynı sayıda yedek üyeden oluşur. Yedek üyenin eksik olması kurulun oluşmasını engellemez. b. Yerel ihtiyaçlara göre, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığının uygun görüşü ile belde yönetim kurulu üye sayısı Tüzüğün 25. maddesindeki sınırlar içerisinde arttırılıp eksiltilebilir. c. Nüfusu 5.000’den fazla olan beldelerde, belde yönetim kurulu belde kongresince gizli oyla seçilir. d. Nüfusu 5.000’den az olan beldelerde kongre yapılmaz. Bu beldelerin belde başkanı, ilçe teşkilatının görüşü alınarak il teşkilat başkanının teklifi üzerine il başkanı oluruyla atanır. Belde yönetim kurulları ise, belde başkanının teklifi ve ilçe başkanının görüşü alınarak, il teşkilat başkanının oluru ile oluşturulur. Feshedilme hâlinde de aynı usul uygulanır. İl kongresinden sonra bu beldelerde yönetim kurulları aynı usulle yenilenir.

Belde Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri (Tüzük md. 26/5)

Madde 37

Belde yönetim kurulu: a. Belde halkına Parti hizmet ve politikalarını tanıtmak, b. İlçe başkanlığının onayı ile Partinin amaç ve ilkeleri doğrultusunda beldede halka açık toplantı, miting, panel, seminer, sempozyum ve benzeri etkinlikler düzenlemek, c. Belde kongresi, Tüzük, yönetmelikler ve üst organların verdiği görevleri yapmak, d. İlçe başkanlığı ve Parti üst kademelerince alınan kararlara, Kanuna, Parti Tüzük ve yönetmeliklerine uygun iş ve işlemler yapmakla yükümlüdür.

Belde Yürütme Kurulu (Tüzük md. 27)

Madde 38

Belde yürütme kurulu, belde başkanının başkanlığında belde düzeyinde görev yapan yürütme organıdır. Belde başkanı tarafından belde yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenen belde yürütme kurulu üyeleri belde başkan yardımcısı sıfatıyla görev yaparlar. Belde yürütme kurulu üyeleri arasındaki görev dağılımı, belde başkanı tarafından aşağıdaki şekilde yapılır: 1. Belde Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı 2. Belde Teşkilat Başkanı 3. Belde Seçim İşleri Başkanı 4. Belde Tanıtım ve Medya Başkanı 5. Belde Dış İlişkiler Başkanı 6. Belde Sosyal İşler Başkanı 7. Belde Ekonomi İşleri Başkanı 8. Belde Yerel Yönetimler Başkanı 9. Belde Halkla İlişkiler Başkanı 10. Belde Mali ve İdari İşler Başkanı (Belde Muhasibi) 11. Belde Araştırma ve Geliştirme Başkanı 12. Belde Sekreteri Belde yürütme kurulu üyeleri, belde başkanı tarafından gerek görülmesi hâlinde tamamen veya kısmen değiştirilebilir. Belde yürütme kurulu üyeliklerinde boşalma olması hâlinde belde başkanı tarafından yönetim kurulu üyeleri arasından görevlendirme yapılır.

Belde Yürütme Kurulunun Görev ve Yetkileri (Tüzük md. 27/4)

Madde 39

Belde yürütme kurulu: a. Belde yönetim kurulunun gündemini hazırlar, belde başkanının verdiği işleri yapar, belde kongresi ve belde yönetim kurulunca alınmış kararların ve verilen görevlerin icrasını sağlar. b. Belde teşkilatında istihdam edilecek personelin kadro ve özlük haklarını karara bağlar. Belde Yürütme Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri 1. Belde Başkanı Belde başkanı, belde kongresi tarafından gizli oylama ile tek derecede seçilir. Aynı kişi, en fazla üç olağan dönem belde başkanı seçilebilir veya atanabilir. Belde başkanının görev ve yetkileri; a. Belde teşkilatını, beldedeki bütün özel ve resmî kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilere karşı temsil etmek, b. Partinin, mahalle ve sandık yönetim kurulları dâhil belde teşkilatlanmasını, Tüzük ve Yönetmeliğe göre tamamlamak, c. Beldede kadın ve gençlik kollarının teşkilatlanmalarını takip etmek, ana kademe ile uyumlu ve verimli çalışmalarını sağlamak, d. Partinin belde düzeyindeki çalışma ve faaliyetlerinin, Siyasi Partiler Kanunu, Parti Tüzüğü, Programı ve yönetmelikleri ile Partinin üst makam ve kurullarının belirlediği Parti politikaları ve ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini ve denetimini gerçekleştirmek, e. Belde yönetim ve yürütme kurulları ile danışma meclislerinin düzenli olarak toplanmasını ve verimli çalışmasını sağlamak, f. Belde başkan yardımcılarının çalışmalarını denetlemek, başkan yardımcılarının birbirleriyle uyumlu ve verimli çalışmasını sağlamak, g. Belde teşkilatının bütün iş ve işlemlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak, h. Seçim çevresindeki Partili milletvekili, il genel meclisi üyeleri, belediye başkanı ve belediye meclisi üyeleri ile belde teşkilatı arasındaki eşgüdümü sağlamak, i. Belde kongresiyle ilgili gerekli çalışmaları yapmak ve yaptırmak, j. Belde teşkilatının hesap işlerine ait belgeleri, belde mali ve idarî işler başkanı ile birlikte imza etmektir. 2. Belde Başkan Yardımcısı (Belde Siyasi ve Hukukî İşler Başkanı) Belde Siyasi ve Hukuki İşler Başkanının görev ve yetkileri; a. Belde başkanının yokluğunda, belde teşkilatını temsil etmek, yönetim ve yürütme kurullarına başkanlık etmek, b. Genel Başkanın grup ve basın toplantılarında yaptığı konuşmalarla, Parti yetkililerinin söylem ve demeçlerini izleyerek Partinin güncel siyasi görüşlerinin belde yönetimine aktarılmasını sağlamak, c. Belde düzeyinde, insan hak ve özgürlükleri ile ilgili gelişmeleri takip etmek, d. Beldedeki siyasi gelişmeleri takip etmek, demokrasi kültürünün beldede yerleşmesine çalışmak, e. Beldedeki diğer siyasi partilerle diyalog kurmak, f. Parti misyon ve vizyonunu Parti üyelerine ve halka anlatmak, g. Belde teşkilatının karşılaştığı hukukî sorunlarla ilgilenmek, h. Beldedeki Parti faaliyetlerinin Kanun, Tüzük ve yönetmeliklere uygun yürütülmesini sağlamaktır. 3. Belde Başkan Yardımcısı (Belde Teşkilat Başkanı) Belde Teşkilat Başkanının görev ve yetkileri; a. Beldede Tüzük ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak teşkilatlanmayı gerçekleştirmek, teşkilat çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek, b. Kadın ve gençlik kollarının teşkilatlanmalarını takip etmek ve ana kademe ile uyumlu ve verimli çalışmalarını sağlamak, c. Beldede üye sayısının arttırılması için gerekli çalışmaları yapmak ve üyelik başvurularını ilçe teşkilat başkanlığına teslim etmek, d. Belde sandık yönetim kurullarını seçim işleri başkanı ile koordineli olarak kurmak ve verimli çalışmalarını sağlamak, e. Belde kongresinin hazırlık çalışmalarını yürütmek ve kongrenin gerçekleşmesini sağlamak, f. Belde organlarına kongrece seçilenleri veya bu görevlerden herhangi bir nedenle ayrılanları ilçe başkanlığına gerekli evrakla birlikte 10 gün içinde bildirmek, g. Beldedeki teşkilat mensuplarının eğitimlerini seçim işleri ve AR-GE başkanlığı ile birlikte yapmaktır. 4. Belde Başkan Yardımcısı (Belde Seçim İşleri Başkanı) Belde Seçim İşleri Başkanının görev ve yetkileri; a. Belde sandık yönetim kurullarının, teşkilat başkanı ile koordineli olarak kurulmasına katkıda bulunmak ve verimli çalışmalarını sağlamak, b. Beldede seçim koordinasyon merkezi kurmak, c. Beldede seçim irtibat büroları kurmak ve çalıştırmak, d. Seçim günü, oy verme işlemlerini yönetecek her resmî sandık kurulu için bir asıl, bir yedek üyeyi belirleyerek, isimlerini seçim takviminde belirtilen süre içinde ilçe başkanlığına teslim etmek, e. Sandıkta Parti adına görev yapacak en az iki müşahidi, her sandık kurulu için belirlemek ve seçim günü sandık başında hazır bulunmalarını sağlamak, f. Belde seçmen listelerini güncel ve eksiksiz biçimde ilçe başkanlığından temin etmek, g. İlçe seçim kurullarınca seçim öncesi yapılacak güncelleştirme çalışmalarını, ilçe teşkilatı ile eşgüdüm içerisinde yürütmek, h. Parti müşahitleri ve resmî sandık kurullarında görev yapacak üyeler ile seçim çalışmalarına katılacak teşkilat mensuplarının eğitimini yaptırmak, i. Aday adaylıklarıyla ilgili olarak belde düzeyinde yapılması gereken iş ve işlemleri, il ve ilçe teşkilatının talimatlarına uygun olarak gerçekleştirmek, j. Genel ve yerel seçimlerde sandık kurullarınca her seçim türü için ayrı düzenlenen sandık kurulu birleştirme tutanaklarının onaylı birer örneğinin müşahitlerce eksiksiz olarak alınmasını sağlamak, k. Belediye başkanlığı seçimlerinde ilçe seçim kurulunca yapılacak birleştirme işlemlerini takip etmek ve ilçe seçim kurulunca düzenlenen birleştirme tutanağını ilçe yetkilileriyle birlikte almak, l. Seçim sonrası müşahitlerce alınan sandık sonuç tutanaklarının, her seçim türü için ayrı olmak üzere mahalle ve köylere göre düzenli ve eksiksiz biçimde arşivlenmesini sağlamak, m. Seçim sonuçlarına yapılacak itirazları takip etmek, bu hususlarda derhal ilçe başkanlığına bilgi vermek, n. Seçim sonuçlarının sağlıklı bir şekilde ilçe teşkilatına ulaşması için gerekli düzenlemeleri yapmaktır. 5. Belde Başkan Yardımcısı (Belde Tanıtım ve Medya Başkanı) Belde Tanıtım ve Medya Başkanının görev ve yetkileri; a. Partinin belde düzeyinde tanıtımını ve medya ile ilişkilerini düzenlemek, b. Propaganda ve tanıtım malzemelerini korumak ve dağıtımını yapmak, c. Belde düzeyinde halka açık yapılan miting, toplantı, panel, açık oturum vb. programları diğer birimlerle eşgüdüm içinde yürütmek, d. Parti politikaları ile Partinin yerel yönetim ve merkezî hükümetteki çalışmalarının beldede en etkin yöntemlerle tanıtımını sağlamak, e. Seçimler başta olmak üzere, belde düzeyinde yürütülecek tanıtım strateji ve malzemelerinin belirlenmesini, üretilmesini ve dağıtımını sağlamak, f. Beldedeki Parti etkinliklerinin görsel, işitsel ve belgesel kayıtlarının tutulması ve sekreterlikle birlikte arşivlenmesini sağlamaktır. 6. Belde Başkan Yardımcısı (Belde Dış İlişkiler Başkanı) Belde Dış İlişkiler Başkanının görev ve yetkileri; a. Partinin dış politikalarının teşkilata ve halka doğru olarak aktarılmasını sağlamak, b. Dış politika ile ilgili gelişmeleri, dünyadaki siyasi faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili Parti yetkililerinin açıklamalarını takip ederek teşkilatı ve belde halkını bilgilendirmek, c. Turistik yörelerde, turistlere yönelik tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, d. Belde ile bağı devam eden yurt dışında çalışanlarla ve yakınlarıyla ilişkiler kurmak, e. Beldede yaşayan yabancılarla ilgilenmek, f. Belde başkanını ziyaret eden yabancı heyetlerle yapılan görüşmelerin verimli geçmesi için belde başkanına yardımcı olmaktır. 7. Belde Başkan Yardımcısı (Belde Sosyal İşler Başkanı) Belde Sosyal İşler Başkanının görev ve yetkileri; a. Partinin aile, sağlık, eğitim, çalışma, kültür ve çevre ile ilgili sosyal politikalarının teşkilata ve halka doğru olarak aktarılmasını sağlamak, b. Beldedeki sosyal yapıyı ve olayları izleyerek raporlar hazırlamak, yaşanan sosyal sorunları tespit ederek gerektiğinde Parti üst makamlarına iletmek, c. Beldede faaliyette bulunan sosyal ve kültürel amaçlı sivil toplum kuruluşları ile diyalog kurmak, ortak çalışmalar yapmak, d. Beldedeki yoksulları, kimsesizleri, sokak çocuklarını, yaşlıları ve özürlüleri tespit etmek, durumlarının iyileştirilmesi ile ilgili proje ve programlar hazırlamak, etkinliklerde bulunmak, e. Beldenin tarihî ve kültürel değerlerinin korunması için gerekli çalışmaları yapmak, yapanlara destek olmak, f. Parti üyeleri arasında dayanışma, sevgi, saygı, dostluk gibi davranışların gelişmesi için faaliyette bulunmak, g. Doğal afetlerde veya acil durumlarda yöreye ve mağdurlara yönelik destek ve yardım çalışmalarına Parti üyelerinin katılımını sağlamak, yetkililere yardımcı olmak, h. Belde başkanının beldedeki hastane, huzurevi, bakım yurdu vb. sosyal kurumlar ile sosyal amaçlı STK’lara yapacağı ziyaret programlarını hazırlamaktır. 8. Belde Başkan Yardımcısı (Belde Yerel Yönetimler Başkanı) Belde Yerel Yönetimler Başkanının görev ve yetkileri; a. Partinin yerel yönetimlere ilişkin genel politikalarının yerel düzeyde uygulanmasına yönelik çalışmalar yapmak, b. Partinin yerel yönetim politikalarının teşkilata ve halka doğru olarak aktarılmasını sağlamak, c. Teşkilat Başkanlığı ile eşgüdümlü olarak, Partili belediye başkanı ve belediye meclisi üyeleri ile teşkilatın uyumlu, verimli ve etkin çalışmalarını sağlamak, d. Belediye meclisi üyelerinin toplantı ve diğer çalışmalara düzenli olarak katılımını sağlamak ve sonucunu rapora bağlamak, e. Belde yerel yönetimler danışma meclisini organize etmek, f. Halkın yerel yönetimlerden istek ve beklentilerini tespit ederek çözümüne yönelik çalışmalar yapmak, g. Yerel yönetimler alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile muhtarların ve Partili belediyelerin eşgüdümlü çalışmalar yapmalarına yardımcı olmak, h. Beldedeki partili belediye başkanı ve belediye meclisi üyelerine ait isim, meslek ve iletişim numaraları gibi bilgileri içeren kayıtları tutmak ve güncelliğini sağlamaktır. 9. Belde Başkan Yardımcısı (Belde Ekonomi İşleri Başkanı) Belde Ekonomi İşler Başkanının görev ve yetkileri; a. Partinin ve hükümetin ekonomi politikalarını izlemek, teşkilat mensuplarına ve halka doğru olarak anlatılmasını sağlamak, b. Beldenin ekonomik yapısını; yatırımlar, yeni açılış ve kapanışlar, istihdamın yönü, istihdamda daralma, gerileme vb. yönlerden izlemek ve değerlendirmek, c. Beldenin ekonomik yapısı ve kalkınması konusunda proje ve politikalar üretmek, d. Beldedeki esnaf, sanatkâr ve küçük yatırımcıların istek ve beklentilerini tespit ederek projeler ve raporlar hazırlamaktır. 10. Belde Başkan Yardımcısı (Belde Halkla İlişkiler Başkanı) Belde Halkla İlişkiler Başkanının görev ve yetkileri; a. Partinin, sivil toplum ve meslek kuruluşlarıyla ilişkilerini düzenlemek, b. Sivil toplum ve meslek kuruluşlarının festival, şölen, şenlik, piknik gibi toplantı ve etkinliklerine Parti adına katılmak, ortak çalışmalar yapmak, c. Teşkilat mensuplarının halkla ilişkiler konusunda eğitimini sağlamak, d. Parti üyelerinin aralarında veya halkın katılımıyla yapacağı sosyal, sanatsal veya sportif etkinlikleri özendirmek, bu amaçla etkinlikler düzenlemek, e. Partinin amaç ve çalışmalarını anlatmak, halkın beklentilerini, istek ve şikâyetlerini tespit etmek amacıyla ilgili birimlerle eşgüdüm içinde seçmen, esnaf, sivil toplum, resmî kurum ve kuruluşlara yönelik ziyaret programları yapmak ve gerçekleştirmek, f. Bayramlarda, Parti içi bayramlaşma programları düzenlemek; diğer siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarına, huzurevi, yoksul ve kimsesizlere yapılacak sosyal amaçlı ziyaretlere katılacak ekipleri sosyal işler başkanlığı ile eşgüdüm içerisinde belirlemek ve ziyaretleri gerçekleştirmektir. 11. Belde Başkan Yardımcısı (Belde Mali ve İdari İşler Başkanı, Belde Muhasibi) Belde Mali ve İdari İşler Başkanının görev ve yetkileri; a. Muhasebe kayıtlarını muhasebe tekniğine ve mevzuata uygun olarak tutmak, b. Üye aidatlarını düzenli olarak toplamak, c. Makbuzların usulüne uygun düzenlenmesini sağlamak ve makbuz dip koçanlarını Partide saklamak, d. Parti giderlerinin makbuz veya fatura gibi bir belge karşılığında ve harcama kararına dayalı olarak usulüne uygun şekilde Parti tüzel kişiliği adına yapılmasını sağlamak, e. Onaylanan bütçede öngörülmüş olmak kaydıyla, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 70. maddesinde belirtilen ve her yıl yeniden değerleme oranında artırılarak belirlenen miktarı aşmayan harcamalar ile genel tarifeye bağlı giderler dışında yapılacak harcamalar için belde yönetim kurulu kararının çıkarılmasını sağlamak, f. Partinin yapacağı harcamaları belde yönetim kurulu tarafından yetkili kılınmış olmak kaydıyla yapmak, g. Belde teşkilatı adına yapılan giderlere ait belgeleri saklamak, h. Belde teşkilatının, gelir tahminlerini ve gider miktarlarını gösteren bir yıllık bütçenin hazırlanmasına ve ilgili takvim yılından önceki 15 Eylüle kadar ilçe başkanlığına gönderilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, i. Belde teşkilatının, bütçe yılını izleyen 15 Marta kadar, bir önceki yıla ait bütçe uygulama sonuçlarını gösteren belde kesin hesabının hazırlanmasına ve ilçe başkanlığına gönderilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, j. Beldenin gelir ve giderleri hakkında altı ayı geçmeyen sürelerde ilçe başkanlığına hesap bildirimi yapmak, k. Belde teşkilatının telefon, elektrik, su, doğalgaz ve Parti binasının kirası gibi sabit giderlerinin zamanında ödenmesini sağlamak, l. Siyasi Partiler Kanununun 61. maddesinde öngörülen şartlara uygun olarak Genel Merkezce bastırılan makbuzlar karşılığında Partiye gelir elde etmek, m. Belde binasının bakım, onarım, temizlik ve güvenliğine ilişkin işleri yaptırmak, n. Belde merkezindeki idari işlerin düzenli yürütülmesini sağlamak, o. Çalıştırılan personeli kanun ve kurallara uygun olarak sevk ve idare etmek, çalışma zamanlarını düzenlemek, çalışan veya görevden ayrılanlara ait resmî bildirimleri süresi içinde yapmak, p. Belde teşkilatının ihtiyaç duyduğu malzeme ve demirbaşları tespit etmek, satın alma kurallarına göre alımlarını yapmak, q. Harcama evrakını, belde başkanı ile birlikte imza etmek ve arşivlemektir. 12. Belde Başkan Yardımcısı (Belde Araştırma ve Geliştirme Başkanı) Belde Araştırma ve Geliştirme Başkanının görev ve yetkileri; a. Partinin bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanması için çalışmalar yapmak ve belde teşkilatının İnternet sitesinin kurumsal kimliğe uygun olarak düzenlenmesini ve güncellenmesini tanıtım ve medya başkanıyla birlikte yürütmek, b. Parti içi eğitim programlarını ilgili birimlerle birlikte yapmak ve gerçekleştirmek, c. Seçim çalışmalarında kullanılacak yerel verilerin ve seçim sonuçlarının değerlendirmesini ilgili birimlerle iş birliği içinde yapmak ve rapora bağlamak, d. Partinin kullandığı elektronik veri ortamlarının sağlıklı biçimde işlerliğini ve korunmasını sağlamak, e. Parti çalışmalarının kaliteli, etkili ve verimli yürütülmesine yönelik olarak teknolojik altyapı ve teknikleri geliştirmek ve uygulamak, bu amaçla Parti içi eğitimler düzenlemektir. 13. Belde Başkan Yardımcısı (Belde Sekreteri) Belde Sekreterinin görev ve yetkileri; a. Mevzuata göre tutulması gereken Parti defterlerini düzenli olarak tutmak, b. Belde teşkilatında, aylık ve haftalık olarak yapılan toplantıların gündemlerini yetkili kişi ve kurulların görüşleri doğrultusunda hazırlamak, alınan kararları karar defterine yazmak, c. Belde yönetim kurulu üyelerinin, belde merkezinde tutacakları aylık nöbet çizelgesini teşkilat başkanlığı ile birlikte hazırlamak ve takibini yapmak, d. Belde teşkilatında her türlü yazışmaları süresi içinde yapmak, e. Belde teşkilatı adına kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak resmî bildirimleri süresi içinde yapmak, f. Yan kuruluşlarca tutulan defter ve kayıtların Parti Tüzük ve yönetmeliklerine uygunluğunu sağlamak, g. Gelen-giden evrakın kayıtlarını düzenli olarak tutmak ve dosyalamak, h. Partinin büro hizmetlerinin verimli yürütülmesini sağlamak, i. Belde teşkilatının arşivini bütün birimlerle eşgüdüm içerisinde oluşturmak, j. Parti toplantılarının düzenlenmesi ve takibini ilgili birimlerle birlikte yapmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İLÇE TEŞKİLATI (2820 SPK md. 20, 21 ve Tüzük md. 28-33, 55)

İlçe Teşkilatı

Madde 40

İlçe teşkilatı; ilçe kongresi, ilçe başkanı, ilçe yönetim kurulu, ilçe yürütme kurulu ile ilçe gençlik ve kadın kollarından oluşur.

İlçe Yönetim Kurulu (Tüzük md. 32)

Madde 41

İlçe Yönetim Kurulu; a. İlçe başkanı dâhil; 1. Nüfusu 20.000’e kadar olan ilçelerde 15, 2. Nüfusu 20.000’den 50.000’e kadar olan ilçelerde 20, Teşkilat İç Yönetmeliği 109 3. Nüfusu 50.000’den 100.000’e kadar olan ilçelerde 25, 4. Nüfusu 100.000’den fazla olan ilçelerde 30 asıl ve aynı sayıda yedek üyeden oluşur. b. Yerel ihtiyaçlara göre, Merkez Yürütme Kurulunun uygun görmesi hâlinde ilçe yönetim kurulu üye sayısı Tüzükteki sınırı aşmamak kaydıyla arttırılıp eksiltilebilir.

İlçe Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri (Tüzük md. 55)

Madde 42

İlçe yönetim kurulu; a. İlçe sınırları içinde Partinin faaliyet ve programlarının tanıtımı için gerekli çalışmaları yapmak, b. Teşkilat kademesindeki Parti faaliyetlerinin genelge, yönetmelik, Tüzük ve yasalara uygunluğunu gözetmek, Tüzüğün verdiği yetkileri kullanarak denetlemek ve eşgüdümü sağlamak, c. İl başkanlığının onayı ile ilçede Partinin amaç ve ilkeleri doğrultusunda halka açık toplantı, panel, seminer, sempozyum ve benzeri etkinlikler düzenlemek, d. İlçe kongresi ile Tüzük, yönetmelikler ve üst organların verdiği görevleri yapmak, e. İlçe yönetim kurulu, il yönetim kurulu ve diğer Parti üst kademelerince alınan kararlara, Kanuna, Parti Tüzük ve yönetmeliklerine uygun iş ve işlemler yapmak, f. İlçedeki Parti çalışmalarının etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak amacıyla geçici veya sürekli çalışma grupları ve komisyonlar oluşturmakla yükümlüdür.

İlçe Yürütme Kurulu (Tüzük md. 33)

Madde 43

İlçe yürütme kurulu, ilçe başkanının başkanlığında ilçe düzeyinde görev yapan Parti içi bir organdır. İlçe yürütme kurulu üyeleri, ilçe başkanı tarafından ilçe yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenir. İlçe yürütme kurulu üyeleri ilçe başkan yardımcısı sıfatıyla görev yapar. İlçe yürütme kurulu üyeleri arasındaki görev dağılımı aşağıdaki şekildedir: 1. İlçe Siyasi ve Hukukî İşler Başkanı 2. İlçe Teşkilat Başkanı 3. İlçe Seçim İşleri Başkanı 4. İlçe Tanıtım ve Medya Başkanı 5. İlçe Dış İlişkiler Başkanı 6. İlçe Sosyal İşler Başkanı 7. İlçe Yerel Yönetimler Başkanı 8. İlçe Ekonomi İşleri Başkanı 9. İlçe Halkla İlişkiler Başkanı 10. İlçe Malî ve İdarî İşler Başkanı (İlçe Muhasibi) 11. İlçe Araştırma ve Geliştirme Başkanı 12. İlçe Sekreteri İlçe yürütme kurulu üyeleri, ilçe başkanı tarafından gerek görüldüğünde tamamen veya kısmen değiştirilebilir. İlçe yürütme kurulu üyeliklerinde boşalma olduğunda ilçe başkanı tarafından yönetim kurulu üyeleri arasından görevlendirme yapılır. İlçe yürütme kurulu üyeleri, görevli oldukları faaliyetin kapsam ve niteliğine göre yeteri kadar yardımcı ve uzman ile çalışma yapabilirler. Yardımcı ve uzmanlar, ilgili ilçe yürütme kurulu üyesinin teklifi ve ilçe başkanının onayı ile ilçe yönetim kurulu üyeleri yahut bunların dışındaki kimseler arasından atanır. Yardımcı ve uzmanlar oy hakkı olmaksızın çağrılı oldukları ilçe yönetim kurulu ve ilçe yürütme kurulu toplantılarına katılabilirler.

İlçe Yürütme Kurulunun Görev ve Yetkileri (Tüzük md. 33)

Madde 44

İlçe yürütme kurulu, ilçe yönetim kurulunun gündemini hazırlar, ilçe başkanının verdiği işleri yapar, ilçe kongresi ve ilçe yönetim kurulunca alınmış kararların ve verilen görevlerin yapılmasını sağlar. İlçe teşkilatında istihdam edilecek personelin kadro ve özlük haklarını karara bağlar. 1. İlçe Başkanı (Tüzük md. 31) İlçe başkanı; ilçe kongresi tarafından gizli oylama ile tek derecede seçilir. Aynı kişi, en fazla üç olağan dönem ilçe başkanı seçilebilir. İlçe başkanının görev ve yetkileri: a. İlçe teşkilatını, ilçedeki bütün özel ve resmî kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler nezdinde temsil etmek, b. İlçede, belde teşkilatlarından sandık yönetim kurullarına kadar her kademedeki teşkilatlanmayı Tüzük ve Yönetmelik hükümlerine uygun olarak gerçekleştirmek, c. İlçe kadın ve gençlik kollarının teşkilatlanmalarına yardımcı olmak, ana kademe ile uyum içerisinde ve verimli çalışmalarını sağlamak, d. Partinin ilçe düzeyindeki çalışma ve faaliyetlerinin Siyasi Partiler Kanunu, Parti Tüzük, Program ve yönetmelikleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak, e. İlçe yönetim kurulunun düzenli olarak toplanmasını ve verimli çalışmasını sağlamak, f. İlçe başkan yardımcılarının çalışmalarını denetlemek, birbirleriyle uyumlu ve verimli çalışmalarını sağlamak, g. İlçe danışma meclisinin her ay toplanmasını sağlamak, h. İlçe seçim çevresindeki Partili milletvekili, il genel meclisi üyeleri, belediye başkanları ve belediye meclisi üyeleri ile ilçe teşkilatı arasındaki uyumu sağlamak, i. İlçe sınırları içindeki belde teşkilatları ile ilçe teşkilatının uyum içinde çalışmasını sağlamak ve denetlemek, j. İlçe kongresiyle ilgili hazırlıkları yürütmek ve kongrenin süresi içerisinde yapılmasını sağlamak, k. İlçe teşkilatının hesap işlerine ait belgeleri, malî ve idarî işler başkanı ile birlikte imzalamak, l. Parti üye sayısını arttırmak amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, m. İlçe teşkilatının bütün iş ve işlemlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak ve denetlemektir. 2. İlçe Başkan Yardımcısı (İlçe Siyasi ve Hukukî İşler Başkanı) İlçe Siyasi ve Hukuki İşler Başkanının görev ve yetkileri; 1. İlçe başkanının bulunmadığı zamanlarda ilçe teşkilatını temsil etmek, toplantılara başkanlık etmek, 2. Genel Başkanın grup ve basın toplantılarında yaptığı konuşmalarla, Parti yetkililerinin söylem ve demeçlerini izleyerek Partinin güncel siyasi görüşleri hakkında ilçe yönetimini bilgilendirmek, 3. İlçedeki siyasi ve sosyal gelişmeleri takip etmek, ilçedeki diğer siyasi partilerle diyalog kurmak, 4. İlçe düzeyinde Parti görüş ve politikalarının oluşumuna katkıda bulunmak, ortak politik söylem geliştirmek ve yaymak, 5. İlçedeki insan hak ve özgürlükleri ile ilgili gelişmeleri takip ederek, bu konuda doğabilecek sorunların çözümüne yönelik projeler üretmek ve demokrasi kültürünün yerleşmesine çalışmak, 6. Partinin misyonunu ve vizyonunu teşkilata, Parti üyelerine ve halka anlatmak, 7. İlçedeki teşkilatların ve üyelerin Parti çalışmalarında karşılaşabileceği hukukî sorunlara çözüm üretmek, gerektiğinde hukuk komisyonu kurmak ve çalıştırmak, 8. İlçedeki Parti faaliyetlerinin Kanun, Tüzük ve yönetmeliklere uygun yürütülmesi hususunda çalışmalar yapmaktır. 3. İlçe Başkan Yardımcısı (İlçe Teşkilat Başkanı) İlçe Teşkilat Başkanının görev ve yetkileri; a. İlçede, belde teşkilatlarından sandık yönetim kurullarına kadar her kademedeki teşkilatlanmayı Tüzük ve Yönetmelik hükümlerine uygun olarak gerçekleştirmek, verimli çalışmalarını sağlamak ve denetlemek, b. Kadın ve gençlik kollarının teşkilatlanmalarını takip etmek, çalışmalarına yardımcı olmak, c. Üye sayısını artırmaya yönelik çalışmalar yapmak ve üye kayıtlarının Genel Merkez e-teşkilat programına köy/mahalle ve sandık esasına göre işlenmesini sağlamak, d. İlçe danışma meclisini ilçe sekreterliği ile eşgüdüm içerisinde düzenlemek, e. Yeni üye kayıtları ve üyelerle ile ilgili diğer değişikliklere ait bilgileri altı ayda bir il teşkilat başkanlığına göndermek, f. İlçe kongresinin hazırlık çalışmalarını yapmak, kongre faaliyet raporunu hazırlamak ve kongrenin gerçekleşmesini sağlamak, g. Belde kongrelerinin Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Genel Merkez talimatları doğrultusunda yapılmasını sağlamak, h. Teşkilat organlarına seçilen veya atananların, 15 gün içinde kaymakamlığa yazılı olarak bildirilmesini sağlamak ve görevlerde meydana gelen değişikliklerin de 15 gün içinde kaymakamlığa yazı ile bildirilmesini sağlamak, i. İlçe ve alt kademedeki teşkilat mensuplarının eğitimleriyle ilgili çalışmaları seçim işleri ve AR-GE başkanlıkları ile birlikte gerçekleştirmek, j. İlçe yönetim kurulu üyelerinin aylık nöbet çizelgesini ilçe sekreteri ile eşgüdüm içerisinde hazırlamak, takip etmek, belde teşkilatlarının açık olup olmadıklarını ve nöbetin tutulup tutulmadığını denetlemektir. 4. İlçe Başkan Yardımcısı (İlçe Seçim İşleri Başkanı) İlçe Seçim İşleri Başkanının görev ve yetkileri; a. Sandık yönetim kurullarının, teşkilat başkanı ile koordineli olarak kurulmasına katkıda bulunmak ve verimli çalışmalarını sağlamak, b. İlçe ve beldelerde seçim koordinasyon merkezleri kurmak ve çalıştırmak, c. İlçe ve beldelerde seçim irtibat büroları kurmak ve çalıştırmak, d. Seçimde görevli olanların seçim mevzuatı konusunda eğitimlerini sağlamak, e. Yüksek Seçim Kurulunca yayımlanan genelge ve bildirileri takip etmek, seçim takviminde öngörülen iş ve işlemlerin gününde ve eksiksiz olarak yapılması için gerekli tedbirleri almak, f. Seçimlerde, ilçe başkanlığı adına itiraza yetkili kılınanları zamanında ilçe seçim kuruluna bildirmek, g. Seçimlerde, ilçe seçim kurullarındaki birleştirme işlemlerini veya itirazları takip etmek üzere en az iki Parti temsilcisini belirlemek ve ilçe seçim kuruluna bildirmek, h. Her iki yılda bir yeniden oluşturulan ilçe seçim kurullarında Parti adına görev yapacak bir asıl bir yedek üyenin, özellikle hukukçu üyeler arasından süresi içinde yetkili ilçe seçim kuruluna bildirilmesini sağlamak, i. Parti adına resmî sandık kurullarına katılacak bir asıl, bir yedek üyenin, beldeler dâhil her sandık kurulu için ayrı ayrı belirlenmesini ve seçim takviminde belirtilen süre içinde yetkili ilçe seçim kurulluna verilmesini sağlamak, j. Seçimde sandık başında parti adına görev yapacak en az iki müşahidin, ilçedeki her sandık kurulu için ayrı ayrı olmak üzere eksiksiz olarak belirlenmesini ve seçimde sandık başında hazır bulunmasını sağlamak, k. İlçe seçmen listelerini güncel ve eksiksiz biçimde temin etmek, l. İlçe seçim kurullarınca seçim öncesi yapılacak güncelleştirme çalışmalarını teşkilatların günlük olarak takibini sağlamak, bu çalışmalar için gerekli çalışma ekiplerini oluşturmak, aralarında eşgüdümü sağlamak ve denetlemek, m. Seçimlerde aday adaylıklarıyla ilgili yapılması gereken iş ve işlemleri, Genel Merkez ve il başkanlığının talimatlarına uygun olarak gerçekleştirmek, n. Yerel seçimlerde Parti adaylarına ilişkin listeleri, istenen belge ve bilgilerle birlikte ilçe seçim kuruluna süresi içinde vermek, o. Genel ve yerel seçimlerde sandık kurulunca her seçim türü için ayrı ayrı düzenlenen sandık kurulu birleştirme tutanaklarının onaylı birer örneğinin müşahitlerce eksiksiz olarak alınmasını sağlamak, her seçim türü için ayrı ayrı olmak üzere ilçe ve belde ölçeğinde köy/mahalle esasına göre düzenli ve eksiksiz biçimde arşivlenmesini sağlamak, p. Genel ve yerel seçimlerde ilçe seçim kurulunca her seçim türü için ayrı ayrı düzenlenen ilçe birleştirme tutanağının onaylı birer örneğini almak veya alınmasını takip etmek, q. Seçim sonuçlarına yapılacak itirazları takip etmek, aleyhte çıkan kararlara karşı süresi içinde itiraz hakkını kullanmak, r. Seçim sonuçlarının doğru bir şekilde il başkanlığı ve Genel Merkeze ulaşmasını sağlamak, s. Seçimin başlangıç tarihinden itibaren Parti adına yapılacak etkinliklerle ilgili mülki makamlara ve seçim kurullarına yapılacak açık hava toplantı yerleri, ilan ve reklam yerleri vb. bildirimleri ve başvuruları yapmaktır. 5. İlçe Başkan Yardımcısı (İlçe Tanıtım ve Medya Başkanı) İlçe Tanıtım ve Medya Başkanının görev ve yetkileri; a. Partinin ilçede tanıtım ve medya ile ilgili işlerini yürütmek, b. Propaganda ve tanıtım malzemelerini temin etmek, korumak ve dağıtmak, c. Tanıtımda bilişim teknolojisinden yararlanmak için gerekli çalışmaları ve Partinin ilçe ve belde teşkilatları adına kurulu İnternet sitelerinin kurumsal kimliğe uygun olarak düzenlenmesini ve güncellenmesini AR-GE başkanlığı ve ilçe sekreterliği ile iş birliği içinde yürütmek, d. Partinin ilçe düzeyinde halka açık olarak yapacağı miting, toplantı, panel, açık oturum vb. programların tanıtımı ve düzenlenmesi için gerekli hazırlıkları diğer birimlerle iş birliği içinde yürütmek, takip etmek, e. Parti ve Parti politikaları ile Partinin yerel yönetim ve merkezî hükümetteki çalışmalarının ilçede en etkin yöntemlerle tanıtımını sağlamak, f. Yerel ve ulusal medyayı takip ederek Parti ile ilgili haber, yorum ve analizleri derlemek, dağıtımını ve arşivlenmesini sağlamak, g. Seçimler başta olmak üzere ilçe düzeyinde yürütülecek propaganda ve tanıtım stratejileri ve malzemelerinin belirlenmesini, üretilmesini ve dağıtımını sağlamak, h. İlçedeki Parti etkinliklerinin görsel, işitsel ve belgesel kayıtlarının tutulmasını ve ilçe sekreterliği ile birlikte arşivlenmesini sağlamak, i. Diğer siyasi partilerin ilçedeki tanıtım ve medya faaliyetlerini izlemektir. 6. İlçe Başkan Yardımcısı (İlçe Dış İlişkiler Başkanı) İlçe Dış İlişkiler Başkanının görev ve yetkileri; a. Partinin dış politikalarını teşkilat mensuplarına ve halka doğru olarak sunmak, b. Dış politika ile ilgili gelişmeleri, dünyadaki siyasi faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili Parti yetkililerinin açıklamalarını takip etmek, teşkilat mensuplarını ve halkı bilgilendirmek, c. Partinin dış politikalarına uygun olarak, ilçede çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları ve düşünce merkezleri ile diyalog ve işbirliği içinde olmak, ortak çalışma zemini oluşturmak, d. Turistik yörelerde, turistlere yönelik tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, e. İlçedeki, yurt dışında çalışanlarla ve yakınlarıyla ilişkiler kurmak, sorunlarını tespit etmek ve il başkanlığına bildirmek, f. İlçede yaşayan yabancılarla görüşerek Partiyi tanıtmak, politikaları hakkında bilgilendirmek, varsa sorunları ile ilgilenmek, çözümüne yardımcı olmak, g. İlçe başkanını ziyaret eden yabancı heyetlerle yapılacak görüşmelerin verimli olması için ilçe başkanına yardımcı olmaktır. 7. İlçe Başkan Yardımcısı (İlçe Sosyal İşler Başkanı) İlçe Sosyal İşler Başkanının görev ve yetkileri; a. Partinin aile, sağlık, eğitim, çalışma, kültür ve çevre gibi konulara ilişkin sosyal politikalarının teşkilat mensuplarına ve halka doğru olarak aktarılmasını sağlamak, b. İlçedeki sosyal yapıyı ve olayları izleyerek raporlar hazırlamak, yaşanan sosyal sorunları tespit ederek gerektiğinde Parti üst makamlarına iletilmek üzere ilçe başkanına sunmak, c. İlçede faaliyette bulunan sosyal ve kültürel amaçlı sivil toplum kuruluşları ile diyalog kurmak, Parti politikalarına aykırı olmayacak şekilde ortak çalışmalar yapmak, d. İlçedeki yoksulları, kimsesizleri, sokak çocuklarını, yaşlıları ve özürlüleri tespit etmek, durumlarının iyileştirilmesi ile ilgili proje ve programlar hazırlamak, etkinliklerde bulunmak, e. İhtiyaç hâlinde özürlüler ve yaşlılar koordinasyon merkezlerini kurmak ve çalıştırmak, f. İlçenin tarihî ve kültürel değerlerinin korunması için gerekli çalışmaları yapmak, yapanlara destek olmak, g. Parti üyeleri arasında dayanışma, sevgi, saygı, dostluk gibi davranışların gelişmesi için faaliyette bulunmak, h. Parti çalışmalarında kullanılacak, ilçedeki sosyal dokuya ilişkin istatistiksel bilgileri hazırlamak, i. Doğal afetlerde veya acil durumlarda yöreye ve mağdurlara yönelik destek ve yardım çalışmalarına Parti üyelerinin katılımını sağlamak, yetkililere yardımcı olmak, j. İlçedeki hastane, huzurevi, bakım yurdu vb. sosyal kurumlar ile sosyal amaçlı STK’lara ziyaret programları yapmaktır. 8. İlçe Başkan Yardımcısı (İlçe Yerel Yönetimler Başkanı) İlçe Yerel Yönetimler Başkanının görev ve yetkileri; a. Partinin yerel yönetim politikalarının ilçede uygulanmasına yönelik çalışmalar yapmak, b. Partinin yerel yönetim politikalarının teşkilata ve halka doğru olarak aktarılmasını sağlamak, c. Teşkilat başkanlığı ile eşgüdüm içerisinde, Partili belediye başkanları, belediye ve il genel meclisi üyeleri ile teşkilatın, Partinin program ve ilkelerine uygun olarak uyumlu, verimli ve etkin çalışmalarını sağlamak, d. Partili belediye başkanları, belediye ve il genel meclisi üyelerinin Parti politikalarına uygun çalışmalar yapmasına yardımcı olmak, e. Belediye ve il genel meclisi üyelerinin toplantı ve diğer çalışmalara düzenli olarak katılımını sağlamak ve sonucunu rapor etmek, f. İlçe yerel yönetimler danışma meclisini düzenlemek, beldelerde yapılan yerel yönetimler danışma meclislerini takip etmek ve yapılmasını sağlamak, g. Halkın yerel yönetimlerden istek ve beklentilerini tespit etmek, çözümüne yönelik çalışmalar yapmak, h. Yerel yönetimler alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile muhtarların ve Partili belediyelerin eşgüdümlü çalışmalar yapmalarına yardımcı olmak, i. İlçedeki Partili belediye başkanları, belediye ve il genel meclisi üyelerine ait isim ve meslek gibi iletişim bilgilerini içeren kayıtları tutmak, j. Partili belediye ve il genel meclisi üyelerinin görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarıyla ilgili eğitim çalışmalarını üst kademe ve ilgili birimlerle birlikte düzenlemek ve gerçekleştirmektir. 9. İlçe Başkan Yardımcısı (İlçe Ekonomi İşler Başkanı) İlçe Ekonomi İşler Başkanının görev ve yetkileri; a. Parti ve hükümetin ekonomik politika ve hizmetlerini teşkilat ve halka doğru olarak anlatmak, b. Parti propagandasında kullanılacak genel ve yerel ekonomik veri ve istatistikleri hazırlamak, c. İlçenin ekonomik yapısını yatırımlar, yeni açılış ve kapanışlar, istihdamın yönü, istihdamda daralma, gerileme vb. yönlerden izlemek ve değerlendirmek, d. İlçenin ekonomik yapısı ve kalkınması konusunda proje ve politikalar üretmek, e. İlçedeki esnaf, sanatkâr ve diğer yatırımcıların istek ve beklentilerini tespit ederek proje ve raporlar hazırlamaktır. 10. İlçe Başkan Yardımcısı (İlçe Halkla İlişkiler Başkanı) İlçe Halkla İlişkiler Başkanının görev ve yetkileri; a. Partinin, sivil toplum ve meslek kuruluşları ile ilişkilerini yürütmek, b. Sivil toplum ve meslek kuruluşlarının festival, şölen, şenlik, piknik gibi toplantı ve etkinliklerine Parti adına katılmak, ortak çalışmalar yapmak, c. Teşkilat mensuplarının halkla ilişkiler konusunda eğitimini sağlamak, d. Parti üyelerinin kendi aralarında veya halkın katılımıyla yapacağı sosyal, sanatsal veya sportif etkinlikleri özendirmek, bu amaçla etkinlikler düzenlemek, e. Geniş halk kitlelerinin katıldığı miting veya kapalı salon toplantılarını tanıtım ve medya başkanlığı ile eşgüdüm içerisinde yapmak, f. Partinin amaç ve hizmetlerini anlatmak, halkın beklentilerini, istek ve şikâyetlerini tespit etmek amacıyla ilgili birimlerle eşgüdüm içerisinde esnaf, sivil toplum ve resmî kurum ve kuruluşlara yönelik ziyaret programları yapmak, g. Vatandaşların Parti ile olan ilişkilerini düzenlemek, sorunlarını, istek ve şikâyetlerini tespit ederek ilgili birimlere iletmek, h. Bayramlarda, Parti içi bayramlaşma programları düzenlemek; diğer siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarına, huzurevi, yoksul ve kimsesizlere yapılacak sosyal amaçlı ziyaretlere katılacak ekipleri sosyal işler başkanlığı ile eşgüdüm içerisinde belirlemek ve ziyaretleri gerçekleştirmektir. 11. İlçe Başkan Yardımcısı (İlçe Mali ve İdari İşler Başkanı, İlçe Muhasibi) İlçe Mali ve İdari İşler Başkanının görev ve yetkileri; a. Muhasebe kayıtlarını, muhasebe tekniğine ve mevzuata uygun olarak tutmak, b. Üye aidatlarının düzenli olarak toplanmasını sağlamak, c. Partinin aidat, bağış vb. gelirlerini, usulüne uygun olarak Genel Merkez tarafından bastırılan makbuzlar karşılığında almak, aldırmak ve dip koçanlarını saklamak, d. Parti giderlerinin makbuz veya fatura gibi bir belge karşılığında ve harcama kararına dayalı olarak usulüne uygun şekilde Parti tüzel kişiliği adına yapılmasını sağlamak ve giderlere ait belgeleri saklamak, e. Onaylanan bütçede öngörülmüş bulunmak kaydıyla, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 70. maddesinde belirtilen ve her yıl için yeniden değerleme oranında artırılarak belirlenen miktarı aşmayan harcamalar ile genel tarifeye bağlı giderler dışında yapılacak harcamalar için ilçe yönetim kurulu kararının çıkarılmasını sağlamak, f. Partinin yapacağı sözleşmeleri ve girişecekleri yükümlülükleri, ilçe yönetim kurulu tarafından yetkili kılınmış olmak kaydıyla mevzuata uygun olarak yapmak, g. İlçe teşkilatının, gelir ve gider tahminlerini gösteren bir yıllık bütçenin hazırlanmasına ve ilgili takvim yılından önceki eylül ayı sonuna kadar il başkanlığına gönderilmesine ilişkin iş ve işlemleri takip etmek, h. İlçe teşkilatının, beldeleri de kapsayacak şekilde bütçe yılını izleyen mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait bütçe uygulama sonuçlarını gösteren ilçe kesin hesabının hazırlanması ve il başkanlığına gönderilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, i. İlçe ve bağlı beldelerin gelir ve giderleri hakkında altı ayı geçmeyen sürelerde il başkanlığına hesap bildiriminde bulunmak, j. İlçe teşkilatının genel tarifeye bağlı telefon, elektrik, su, doğalgaz ve kira gibi belirli ödemelerini zamanında yapmak, k. İlçe binasının bakım, onarım, temizlik ve güvenliğine ilişkin işleri yaptırmak, l. Çalışan personeli Kanun ve kurallara uygun olarak sevk ve idare etmek, çalışma zamanlarını düzenlemek, resmî bildirimlerini süresi içinde ilçe sekreteri ile birlikte yapmak, m. İlçe teşkilatının ihtiyaç duyduğu malzeme ve demirbaşları tespit ve temin etmek, n. Harcama evrakını, ilçe başkanı ile birlikte imza etmek ve arşivlemek, o. İlçe teşkilatının malî ve idarî işlerini düzenli olarak yürütmektir. 12. İlçe Başkan Yardımcısı (İlçe Araştırma ve Geliştirme Başkanı) İlçe Araştırma ve Geliştirme Başkanının görev ve yetkileri; a. Teşkilat çalışmalarında bilişim teknolojisinden yararlanmak için gerekli çalışmaları ve Partinin ilçe ve belde teşkilatları adına kurulu İnternet sitelerinin kurumsal kimliğe uygun olarak düzenlenmesini ve güncellenmesini, tanıtım ve medya başkanlığı ve ilçe sekreterliği ile birlikte sağlamak, b. Parti içi eğitim programlarının altyapısını ilgili birimlerle birlikte oluşturmak ve gerçekleştirmek, c. Gerektiğinde kamuoyu araştırmaları yaptırmak, d. Çalışmalarda kullanılacak yerel verilerin ve seçim sonuçlarının analiz ve değerlendirmelerini ilgili birimlerle eşgüdüm içerisinde yapmak ve rapor etmek, e. Partinin kullandığı elektronik veri ortamlarının sağlıklı biçimde işlerliğini ve korunmasını sağlamak, f. Parti çalışmalarının kaliteli, etkili ve verimli yürütülmesine yönelik olarak teknolojik altyapı tekniklerini geliştirmek ve uygulamak, bu amaçla Parti içi eğitimler düzenlemektir. 13. İlçe Başkan Yardımcısı (İlçe Sekreteri) İlçe Sekreterinin görev ve yetkileri; a. Kanun, Tüzük ve ilgili Yönetmeliğine göre tutulması gereken Parti defterlerini düzenli olarak tutmak, b. İlçeye bağlı beldelerin tuttuğu Parti defterlerinin usulüne uygun olarak tutulmasını sağlamak ve denetlemek, c. Yan kuruluşlarca tutulan defter ve kayıtların Parti Tüzük ve yönetmeliklerine uygunluğunu sağlamak, d. İlçe teşkilatında, aylık ve haftalık olarak yapılan toplantıların gündemlerini yetkili kişi ve kurulların görüşleri doğrultusunda hazırlamak, toplantıların duyurularını yapmak, alınan kararları karar defterine yazmak ve imzalatmak, e. İlçe teşkilatının her türlü yazışmalarını süresi içinde yapmak, f. İlçe teşkilatı adına kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak resmî bildirimleri süresi içinde yapmak, g. Gelen-giden evrakın kayıtlarını düzenli olarak tutmak ve dosyalamak, h. Partinin büro hizmetlerinin verimli yürütülmesini sağlamak, i. Bütün birimlerle eşgüdüm içerisinde ilçe teşkilatının arşivini oluşturmak, j. Parti toplantılarının organizasyon ve takibini diğer birimlerle birlikte yapmak, k. İlçe yönetim kurulu üyelerinin aylık nöbet çizelgesini teşkilat başkanlığı ile eşgüdüm içerisinde hazırlamak, takip etmek, belde teşkilatlarının açık olup olmadıklarını ve nöbetin tutulup tutulmadığını denetlemektir.

BEŞİNCİ BÖLÜM İL TEŞKİLATI (2820 SPK md. 19-21,Tüzük md. 34-38, 55)

İl Teşkilatı

Madde 45

İl teşkilatı; il kongresi, il başkanı, il yönetim kurulu, il yürütme kurulu, il disiplin kurulu, il Parti içi demokrasi hakem kurulu ile il kadın ve gençlik kollarından oluşur.

İl Yönetim Kurulu

Madde 46

İl yönetim kurulu, il başkanı dâhil; a. Nüfusu 200.000’e kadar olan illerde 30, b. Nüfusu 200.000’den 500.000’e kadar olan illerde 40, c. Nüfusu 500.000’den fazla olan illerde 50 asıl ve aynı sayıda yedek üyeden oluşur. Yerel ihtiyaçlara göre, Merkez Yürütme Kurulunun uygun görmesi hâlinde il yönetim kurulu üye sayısı Tüzükteki asgari ve azami sınırları aşmamak kaydıyla arttırılıp azaltılabilir.

İl Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri (Tüzük md. 55)

Madde 47

Parti üst organ ve kademelerince alınan kararlara, Kanuna, Parti Tüzük ve yönetmeliklerine uygun iş ve işlem yapmakla yükümlü olan il yönetim kurulu; a. İl sınırları içinde Partinin faaliyet ve programlarının tanıtımı için gerekli çalışmaları yapmak, b. Görev alanında bulunan teşkilat kademesindeki Parti faaliyetlerinin genelgeler, yönetmelikler, Tüzük ve yasalara uygunluğunu denetlemek, uyumu sağlamak, c. Parti üst organlarının ve il kongresinin verdiği görevleri yapmak, verdiği yetkileri kullanmak, d. İlde Partinin amaç ve ilkeleri doğrultusunda halka açık toplantı, panel, seminer, sempozyum ve benzeri etkinlikler düzenlemek, e. İldeki Parti çalışmalarının etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak amacıyla geçici veya sürekli çalışma grupları ve komisyonlar oluşturmak, f. Partinin misyonu ve vizyonu ile temel ilke ve görüşlerinin teşkilat mensuplarınca daha iyi kavranması amacıyla il içerisinde her türlü Parti içi eğitim çalışmalarını yapmakla yükümlüdür.

İl Yürütme Kurulu (Tüzük md. 38)

Madde 48

İl yürütme kurulu; il başkanının başkanlığında, il düzeyinde görev yapan bir organdır. İl yürütme kurulu üyeleri; il başkanı tarafından il yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenir. İl yürütme kurulu üyeleri il başkan yardımcısı sıfatıyla görev yapar. İl yürütme kurulu üyeleri arasındaki görev dağılımı aşağıdaki şekildedir: 1. İl Siyasi ve Hukukî İşler Başkanı 2. İl Teşkilat Başkanı 3. İl Seçim İşleri Başkanı 4. İl Tanıtım ve Medya Başkanı 5. İl Dış İlişkiler Başkanı 6. İl Sosyal İşler Başkanı 7. İl Yerel Yönetimler Başkanı 8. İl Ekonomi İşleri Başkanı 9. İl Halkla İlişkiler Başkanı 10. İl Mali ve İdari İşler Başkanı (İl Muhasibi) 11. İl Araştırma ve Geliştirme Başkanı 12. İl Sekreteri İl yürütme kurulu üyeleri, il başkanı tarafından tamamen veya kısmen değiştirilebilir. İl yürütme kurulu üyeliklerinde boşalma olması hâlinde il başkanı tarafından yönetim kurulu üyeleri arasından görevlendirme yapılır. İl yürütme kurulu üyeleri, görevli oldukları faaliyetin kapsam ve niteliğine göre yeteri kadar yardımcı ve uzman ile çalışma yapabilirler. Yardımcı ve uzmanlar, ilgili il yürütme kurulu üyesinin teklifi ve il başkanının onayı ile il yönetim kurulu üyeleri yahut bunların dışındaki kimseler arasından atanır. Yardımcı ve uzmanlar oy hakkı olmaksızın çağrılı oldukları il yönetim kurulu ve il yürütme kurulu toplantılarına katılabilirler. Atama ve görevlendirmelerle ilgili olarak il yönetim kurulu ve teşkilat kademe başkanlıkları yazılı olarak bilgilendirilir.

İl Yürütme Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 49

İl yürütme kurulunun görev ve yetkileri; a. İl yönetim kurulunun gündemini hazırlamak, b. İl teşkilatında istihdam edilecek personelin kadro ve özlük haklarını karara bağlamak. c. İl başkanının verdiği işleri yapmak, d. İl kongresi ve il yönetim kurulunca alınmış kararların ve verilen görevlerin icrasını sağlamaktır. 1. İl Başkanı İl başkanı, il kongresi tarafından gizli oylama ile tek derecede seçilir. Aynı kişi, en fazla üç olağan dönem il başkanı seçilebilir. İl başkanına işten el çektirilmesi veya herhangi bir nedenle il başkanlığının boşalması durumunda, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu tarafından il başkanı ataması yapılır. İl Başkanının görev ve yetkileri: a. İl teşkilatını, ildeki bütün özel ve resmî kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler nezdinde temsil etmek, b. Partinin il, ilçe, belde, köy/mahalle teşkilatlarından sandık yönetim kurullarına kadar teşkilatlanmasını Tüzük ve Yönetmeliğe göre tamamlamak, c. Partinin il kadın ve gençlik kollarının teşkilatlanmalarını takip etmek, ana kademe ile uyumlu ve verimli çalışmalarını sağlamak, d. Partinin il düzeyinde çalışma ve faaliyetlerinin, Siyasi Partiler Kanunu, Parti Tüzüğü, Programı ve yönetmelikleri ile Partinin üst makam ve kurullarının belirlediği Parti politika ve ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamak, denetimini gerçekleştirmek, e. İl yönetim ve yürütme kurullarının düzenli olarak toplanmasını ve verimli çalışmasını sağlamak, f. İl başkan yardımcılarının çalışmalarını denetlemek, başkan yardımcılarının birbirleriyle uyumlu ve verimli çalışmasını sağlamak, g. İl danışma meclislerinin düzenli olarak toplanmasını sağlamak, h. İl seçim çevresindeki Partili milletvekili, il genel meclisi üyeleri, belediye başkanları ve belediye meclisi üyeleri ile il, ilçe ve belde teşkilatları arasındaki uyumu sağlamak, i. Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı ile koordineli olarak, il kongresinin yasal süresi içerisinde yapılmasını sağlamak, j. İl teşkilatının hesap işlerine ait belgeleri, mali ve idari işler başkanı ile birlikte imzalamak, k. Partinin misyon ve vizyonu ile temel ilke ve görüşlerinin teşkilat mensuplarınca daha iyi kavranması amacıyla Parti içi eğitim çalışmalarını planlamak ve uygulamak, l. Partinin üye sayısını arttırıcı çalışmalar yapmak, m. İl teşkilatının bütün iş ve işlemlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak ve denetlemektir. 2. İl Başkan Yardımcısı (İl Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı) İl Siyasi ve Hukuki İşler Başkanının görev ve yetkileri: a. İl başkanının bulunmadığı zamanlarda il teşkilatını temsil etmek, toplantılara başkanlık etmek, b. Genel Başkanın grup ve basın toplantılarında yaptığı konuşmalarla, Parti yetkililerinin söylem ve demeçlerini izleyerek Partinin güncel ve siyasi görüşlerini il yönetimine aktarmak, c. Siyasi ve hukuki konularda Parti adına yapılacak toplantıları düzenlemek, d. İl düzeyinde Parti görüş ve politikalarının oluşumuna katkıda bulunmak, ortak söylem geliştirmek, e. İl düzeyinde, insan hak ve özgürlükleri ile ilgili gelişmeleri takip etmek, bu alanda doğabilecek sorunların giderilmesi konusunda proje üretmek, f. İldeki siyasi ve sosyal gelişmeleri takip etmek, diğer siyasi partilerle diyalog kurmak, demokrasi kültürünün yerleşmesine çalışmak, g. Partinin misyon ve vizyonunun, teşkilat mensuplarına ve halka anlatılmasına yönelik çalışmalar yapmak, h. Parti teşkilat ve üyelerinin çalışmalarda karşılaştığı hukuki sorunlarla ilgilenmek, i. İldeki Parti faaliyetlerinin Kanun, Tüzük ve yönetmeliklere uygun yürütülmesini sağlamaktır. 3. İl Başkan Yardımcısı (İl Teşkilat Başkanı) İl Teşkilat Başkanının görev ve yetkileri; a. İlde, ilçe teşkilatlarından sandık yönetim kurullarına kadar her kademedeki teşkilatlanmayı Tüzük ve Yönetmelik hükümlerine uygun olarak gerçekleştirmek, verimli çalışmalarını sağlamak ve denetlemek, b. Partinin il kadın ve gençlik kollarının teşkilatlanmalarını takip etmek, ana kademe ile uyumlu ve verimli çalışmalarını sağlamak, c. Partinin üye sayısını arttırıcı çalışmalar yapmak, üye kayıtlarının Genel Merkez e-teşkilat programına ilçe ölçeğinde köy/mahalle ve sandık esasına göre işlenmesini sağlamak ve takip etmek, d. Üye kayıtları ile ilgili bilgileri altı ayda bir Genel Merkez Teşkilat Başkanlığına göndermek, e. İl danışma meclisini il sekreteri ile eşgüdüm içerisinde düzenlemek, ilçe danışma meclislerinin takibini yapmak, f. İl kongresinin hazırlık çalışmalarını yapmak, kongre faaliyet raporunu hazırlamak ve kongrenin gerçekleşmesini sağlamak, g. İlçe ve belde kongrelerinin Kanun, Tüzük, yönetmelikler ve Genel Merkez talimatları doğrultusunda zamanında ve sağlıklı olarak yapılmasını sağlamak ve denetlemek, h. İl teşkilatı ve yan kuruluşların organlarına seçilen veya atama ile getirilenlerin adı, soyadı, doğum yeri ve tarihleri, TC kimlik numaraları ile meslek veya sanatları, ikametgâh ve nüfus cüzdanı örneklerinin 15 gün içinde valiliğe yazılı olarak teslimini sağlamak, i. Alt kademe teşkilatları içinde meydana gelebilecek sorun ve şikâyetleri çözümlemek, önerileri değerlendirmek, gerektiğinde Parti üst yönetimine rapor etmek, j. İl ve alt kademe teşkilat mensuplarının eğitimleriyle ilgili çalışmaları seçim işleri ve AR-GE birimleri ile birlikte gerçekleştirmek, k. İl yönetim kurulu üyelerinin aylık nöbet çizelgesini il sekreteri ile eşgüdüm içerisinde hazırlamak, takip etmek, ilçe teşkilatlarının açık olup olmadıklarını ve nöbetin tutulup tutulmadığını denetlemektir. 4. İl Başkan Yardımcısı (İl Seçim İşleri Başkanı) İl Seçim İşleri Başkanının görev ve yetkileri; a. Sandık yönetim kurullarının, teşkilat başkanı ile koordineli olarak kurulmasına katkıda bulunmak ve verimli çalışmalarını sağlamak, b. Genel Merkezce verilen programa göre il, ilçe ve beldelerde seçim koordinasyon merkezlerinin kurulmasını sağlamak, c. İlçe ve beldelerde seçim irtibat bürolarının kurulmasını sağlamak ve çalıştırmak, d. Seçim çalışmalarının başarısı için etkili ve verimli plan ve programlar yapmak, e. Yüksek Seçim Kurulunca yayımlanan genelge ve bildirileri takip etmek, seçim takviminde öngörülen ve Parti teşkilatları tarafından yapılması gereken iş ve işlemlerin gününde ve eksiksiz yapılmasını sağlamak, f. Seçimlerde, il başkanlığı adına itiraza yetkili kılınanları zamanında il seçim kuruluna bildirmek, g. Seçimlerde, il seçim kurullarındaki birleştirme işlemlerini veya itirazları takip etmek üzere en az iki Parti temsilcisini belirlemek ve il seçim kuruluna bildirmek, h. Her iki yılda bir yeniden oluşturulan ilçe seçim kurullarında Parti adına görev yapacak bir asıl bir yedek üyenin ilçe teşkilatlarınca, özellikle hukukçu üyelerimiz arasından belirlenmesini ve süresi içinde yetkili ilçe seçim kuruluna bildirilmesini sağlamak, i. İlçe seçim kurullarınca oluşturulan sandık kurullarına Parti adına katılacak bir asıl bir yedek üyenin, tüm ilçelerce her sandık kurulu için eksiksiz olarak belirlenmesini ve seçim takviminde belirtilen süre içinde yetkili ilçe seçim kuruluna verilmesini sağlamak, j. Seçimlerde sandık başında Parti adına görev yapacak en az iki müşahidin, tüm ilçelerce her sandık kurulu için eksiksiz olarak belirlenmesini ve oy verme günü sandık başında hazır bulunmasını sağlamak, k. İlçe seçim kurullarınca yapılacak güncelleştirme çalışmalarının takibini ve denetimini yapmak, l. Müşahitler ve sandık kurullarında Parti adına görev yapacak üyeler ile seçim çalışmalarına katılan tüm teşkilat mensuplarının eğitimini sağlamak, m. Aday adaylıklarıyla ilgili il düzeyinde yapılması gereken iş ve işlemleri, Genel Merkezin talimatlarına uygun olarak gerçekleştirmek, n. Partinin il belediye başkan ve belediye meclisi ile il genel meclisi üyelik adaylarına ilişkin bildirimin istenen belge ve bilgilerle birlikte ilgili seçim kuruluna zamanında verilmesini sağlamak, o. Yerel seçimlerde aday gösterilenlere ait bildirimlerin istenen belge ve bilgilerle birlikte ilçe teşkilatlarınca yetkili seçim kurullarına verilmesini sağlamak, p. Sandık sonuç tutanakları ile ilçe seçim kurullarınca düzenlenen ilçe birleştirme tutanaklarının onaylı birer örneğinin ilçe teşkilatları tarafından eksiksiz olarak alınmasını sağlamak, q. Genel ve yerel seçimlerde il seçim kurulunca düzenlenen birleştirme tutanağının onaylı birer örneğini almak, r. İl ve ilçelerde, seçim sonuçlarına yapılacak itirazları takip etmek, aleyhte çıkan kararlara karşı süresi içinde itiraz hakkını kullanmak, s. Seçim sonuçlarının en sağlıklı ve hızlı şekilde Genel Merkeze ulaşmasını sağlamak, t. Seçim sonrası müşahitlerce alınan sandık sonuç tutanaklarının, her seçim türü için ayrı ayrı olmak üzere ilçe ve belde ölçeğinde mahalle ve köylere göre düzenli ve eksiksiz biçimde arşivlenmesini sağlamaktır. 5. İl Başkan Yardımcısı (İl Tanıtım ve Medya Başkanı) İl Tanıtım ve Medya Başkanının görev ve yetkileri; a. Partinin il düzeyinde tanıtım ve medya ile ilgili işlerini yürütmek, b. Propaganda ve tanıtım malzemelerinin temini, korunması ve dağıtımını sağlamak, c. Tanıtımda bilişim teknolojisinden yararlanmak için gerekli çalışmaları ve Partinin il ve ilçe teşkilatları adına kurulu İnternet sitelerinin kurumsal kimliğe uygun olarak düzenlenmesini ve güncellenmesini AR-GE başkanlığı ve il sekreterliği ile birlikte sağlamak, d. Partinin il düzeyinde halka açık olarak yapacağı toplantı, panel, açık oturum vb. programları diğer birimlerle eşgüdüm içerisinde yürütmek, e. Parti ve Parti politikaları ile Partinin yerel yönetim ve merkezi hükümetteki çalışma ve hizmetlerini en etkin yöntemlerle tanıtmak, f. Yerel ve ulusal medyayı takip ederek Parti ile ilgili haber, yorum ve analizleri tespit etmek, derlemek, dağıtımını ve arşivlenmesini sağlamak, g. Seçimler başta olmak üzere yürütülecek tanıtım ve propaganda stratejileri ile malzemelerini belirlemek ve üretmek, h. Parti etkinliklerinin görsel, işitsel ve belgesel kayıtlarının tutulması ve il sekreterliği ile birlikte arşivlenmesini sağlamak, i. Diğer siyasi partilerin tanıtım ve medya faaliyetlerini izlemektir. 6. İl Başkan Yardımcısı (İl Dış İlişkiler Başkanı) İl Dış İlişkiler Başkanının görev ve yetkileri; a. Partinin dış politikalarının teşkilat mensuplarına ve halka doğru olarak aktarılmasını sağlamak, b. Dış politik gelişmeleri, dünyadaki siyasi olayları ve bu olaylarla ilgili parti sözcülerinin açıklamalarını takip ederek teşkilatı ve halkı bilgilendirmek, c. Partinin dış politikalarına uygun olarak ilde çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları ve düşünce merkezleri ile diyalog ve iş birliği içerisinde olmak, ortak çalışmalar yapmanın zeminini oluşturmak, d. Turistik yörelerde, turistlere yönelik tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, e. Yurt dışında çalışanlar ve yakınlarıyla ilişki kurmak, sorunlarını tespit etmek ve Genel Merkez Dış İlişkiler Başkanlığına bildirmek, f. İlde yaşayan yabancılarla görüşerek Partiyi tanıtmak, politikaları hakkında bilgilendirmek, varsa sorunları ile ilgilenmek, çözümüne yardımcı olmak, g. İl başkanlığını ziyaret eden yabancı misyon ve heyet görüşmelerinin verimli olması için gerekli hazırlıkları yapmak, il başkanına yardımcı olmaktır. 7. İl Başkan Yardımcısı (İl Sosyal İşler Başkanı) İl Sosyal İşler Başkanının görev ve yetkileri; a. Partinin aile, sağlık, eğitim, çalışma, kültür ve çevre gibi konulara ilişkin sosyal politikalarının, teşkilat mensuplarına ve halka doğru olarak aktarılmasını sağlamak, b. İldeki sosyal yapıyı ve olayları izleyerek raporlar hazırlamak, yaşanan sosyal sorunları tespit ederek gerektiğinde Parti üst makamlarına iletmek üzere kademe başkanına sunmak, c. İlde faaliyette bulunan sosyal ve kültürel amaçlı sivil toplum kuruluşları ile diyalog kurmak, Parti politikalarına aykırı olmayacak şekilde ortak çalışmalar yapmak, d. İldeki yoksulları, kimsesizleri, sokak çocuklarını, yaşlıları ve özürlüleri tespit etmek, durumlarının iyileştirilmesi ile ilgili proje ve programlar hazırlamak, etkinliklerde bulunmak, e. Özürlüler ve yaşlılar koordinasyon merkezleri gibi kurumları kurmak ve çalışmalarını sağlamak, f. İlin tarihi ve kültürel değerlerinin korunması için gerekli çalışmaları yapmak, yapanlara destek olmak, g. Parti üyeleri arasında dayanışma, sevgi, saygı, dostluk gibi davranışların gelişmesi için faaliyette bulunmak, h. Parti çalışmalarında kullanılacak sosyal dokuya ilişkin istatistikleri hazırlamak, i. Doğal afetlerde veya acil durumlarda yöreye ve mağdurlara yönelik destek ve yardım çalışmalarına üyelerin katılımını sağlamak, yetkililere yardımcı olmak, j. İl başkanının ildeki hastane, huzurevi, bakım yurdu vb. sosyal kurumlar ile sosyal amaçlı STK’lara ziyaret programları hazırlamaktır. 8. İl Başkan Yardımcısı (İl Yerel Yönetimler Başkanı) Yerel Yönetimler Başkanının görev ve yetkileri; a. Partinin yerel yönetimlere ilişkin politikalarının ilde uygulanmasına yönelik çalışmalar yapmak, b. Partinin yerel yönetim politikalarının teşkilata ve halka doğru olarak aktarılmasını sağlamak, c. Teşkilat Başkanlığı ile birlikte Partili belediye başkanları, belediye ve il genel meclisi üyeleri ile teşkilatın, uyumlu, verimli ve etkin çalışmalarını sağlamak, d. Partili belediye başkanları, belediye ve il genel meclisi üyelerinin Parti politikalarına uygun çalışmalar yapmasına yardımcı olmak, e. Belediye ve il genel meclisi üyelerinin toplantı ve diğer çalışmalara düzenli olarak katılımını sağlamak ve sonucunu rapor etmek, f. İl yerel yönetimler danışma meclisini düzenlemek, ilçe ve beldelerde yapılan yerel yönetimler danışma meclislerini takip etmek ve yapılmasını sağlamak, g. Halkın yerel yönetimlerden istek ve beklentilerini tespit etmek, bunların çözümüne yönelik olarak çalışmalar yapmak, h. Yerel yönetimler alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile muhtarların ve Partili belediyelerin koordineli çalışmalarına yardımcı olmak, i. Partili belediye başkanları, belediye ve il genel meclisi üyelerine ait isim ve meslek gibi iletişim bilgilerini içeren kayıtların tutulmasını sağlamak, j. Partili belediye ve il genel meclisi üyelerinin görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarıyla ilgili eğitim çalışmalarını ilgili birimlerle birlikte eşgüdüm içerisinde gerçekleştirmektir. 9. İl Başkan Yardımcısı (İl Ekonomi İşleri Başkanı) İl Ekonomi İşleri Başkanının görev ve yetkileri: a. Partinin ve hükümetin ekonomik politikalarının teşkilata ve halka doğru olarak anlatılmasını sağlamak, b. Parti propagandasında kullanılacak genel ve yerel ekonomik verileri ve istatistikleri hazırlamak, c. İlin ekonomik yapısını, yatırımlar, yeni açılış ve kapanışlar, istihdamın yönü, istihdamda daralma, gerilemeler, artışlar vb. yönlerden izlemek ve değerlendirmek, d. İlin ekonomik yapısı ve kalkınması konusunda proje ve politikalar üretmek, e. İldeki esnaf, sanatkâr, küçük, orta ve büyük ölçekli yatırımcıların istek ve beklentilerini tespit ederek proje ve raporla hazırlamaktır. 10. İl Başkan Yardımcısı (İl Halkla İlişkiler Başkanı) İl Halkla İlişkiler Başkanının görev ve yetkileri: a. Partinin, sivil toplum ve meslek kuruluşları ile ilişkilerini düzenlemek, b. Sivil toplum ve meslek kuruluşlarının toplantı, festival, şölen, şenlik, piknik gibi etkinliklerine parti adına katılmak, katkıda bulunmak ve ortak çalışmalar yapmak, c. Teşkilat mensuplarının halkla ilişkiler konusunda eğitimini sağlamak, d. Parti üyelerine veya halka yönelik sosyal, sanatsal ve sportif etkinlikler düzenlemek, e. Halka yönelik miting veya kapalı salon toplantılarını, tanıtım ve medya başkanlığı ile eşgüdüm içerisinde yürütmek, f. Partinin amaç ve çalışmalarını anlatmak, halkın beklentilerini, istek ve şikâyetlerini tespit etmek amacıyla ilgili birimlerle birlikte esnaf, sivil toplum kuruluşları ile resmî kurumlara ziyaret programları yapmak, g. Vatandaşların Parti ile olan ilişkilerini düzenlemek, sorunlarını, istek ve şikâyetlerini tespit ederek ilgili birimlere iletmek, bu amaçla AK PARTİ İletişim Merkezini (AKİM) kurmak ve çalıştırmak, h. Bayramlarda, Parti içi bayramlaşma programları düzenlemek; diğer siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarına, huzurevi, yoksul ve kimsesizlere yapılacak sosyal amaçlı ziyaretlere katılacak ekipleri sosyal işler başkanlığı ile eşgüdüm içerisinde belirlemek ve ziyaretleri gerçekleştirmektir. 11. İl Başkan Yardımcısı (İl Mali ve İdari İşler Başkanı-İl Muhasibi) İl Mali ve İdari İşler Başkanının görev ve yetkileri: a. Muhasebe kayıtlarını muhasebe tekniğine ve mevzuata uygun olarak düzenlemek, b. Üye aidatlarının toplanmasını sağlamak, c. Partinin aidat, bağış vb. gelirlerinin makbuz karşılığında toplamasını sağlamak, makbuzları usulüne uygun olarak düzenlemek ve koçanlarını saklamak, d. Parti giderlerinin makbuz veya fatura gibi belgeler karşılığında ve harcama kararına dayalı olarak usulüne uygun şekilde yapılmasını sağlamak, giderlere ait belgeleri saklamak, e. Onaylanan bütçede öngörülmüş bulunmak kaydıyla, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 70. maddesinde belirtilen ve her yıl için yeniden değerleme oranında artırılarak belirlenen miktarı aşmayan harcamalar ile genel tarifeye bağlı giderler dışında yapılacak harcamalar için il yönetim kurulu kararının alınmasını sağlamak, f. Partinin yapacağı sözleşmeleri ve girişecekleri yükümlülükleri, il yönetim kurulu tarafından yetkili kılınmış olmak kaydıyla yapmak, g. İl teşkilatının ilçeleri kapsayacak şekilde gelir ve gider tahminlerini gösteren bir yıllık bütçeyi hazırlamak ve ilgili takvim yılından önceki ekim ayı sonuna kadar Genel Merkeze göndermek, h. İl teşkilatının, ilçeleri kapsayacak şekilde bütçe yılını izleyen nisan ayı sonuna kadar, bir önceki yıla ait bütçe uygulama sonuçlarını gösteren il kesin hesabını hazırlamak ve Genel Merkeze göndermek, i. İl ve ilçelerin gelir ve giderleri hakkında altı ayı geçmeyen sürelerde Genel Merkeze hesap bildirimi yapmak, j. İl teşkilatının telefon, elektrik, su, doğalgaz ve kira gibi ödemelerinin zamanında yapılmasını sağlamak, k. Partiye gelir elde edilmesine yönelik çalışmalar yapmak, l. İl binasının bakım, onarım, temizlik ve güvenliğine ilişkin işleri yaptırmak, m. Personelin mevzuata uygun olarak sevk ve idaresini, çalışan veya görevine son verilenlerin süresi içinde resmî bildirimlerini il sekreterliği ile eşgüdüm içerisinde yapmak, n. İl teşkilatının ihtiyaç duyduğu malzeme ve demirbaşları tespit etmek, satın alma kurallarına göre alımlarını yapmak, o. Harcama evrakını, il başkanı ile birlikte imzalamak ve arşivlemek, p. İl teşkilatının idari ve malî işlerini düzenli yürütmektir. 12. İl Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Başkanı İl Araştırma ve Geliştirme Başkanının görev ve yetkileri: a. Bilgi ve iletişim teknolojilerini izlemek ve Partinin bu imkânlardan yararlanması için çalışmalar yapmak, il ve ilçe teşkilatları adına kurulu internet sitelerinin kurumsal kimliğe uygun olarak düzenlenmesi ve güncellenmesini tanıtım ve medya başkanlığı ve il sekreterliği ile birlikte sağlamak, b. Parti içi eğitim programlarının altyapısını ilgili birimlerle birlikte oluşturmak ve gerçekleştirmek, c. Gerektiğinde kamuoyu araştırmaları yapmak, d. Seçim çalışmalarında kullanılacak yerel verilerin ve seçim sonuçlarının analizlerini ve değerlendirmesini ilgili birimlerle iş birliği içinde yapmak ve rapora bağlamak, e. Partinin kullandığı elektronik veri ortamlarının sağlıklı biçimde işlerliğini ve korunmasını sağlamak, f. Parti çalışmalarının kaliteli, etkili ve verimli yürütülmesine yönelik olarak teknolojik altyapı ve teknikleri geliştirmek ve uygulamak, bu amaçla Parti içi eğitimler düzenlemektir. 13. İl Başkan Yardımcısı (İl Sekreteri) İl Sekreterinin görev ve yetkileri: a. Parti defterlerini düzenli olarak tutmak, b. İlçe, belde ve yan kuruluşlarca tutulan defter ve kayıtların Parti Tüzük ve yönetmeliklerine uygunluğunu sağlamak, c. İl teşkilatında, aylık ve haftalık olarak yapılan toplantıların gündemlerini yetkili kişi ve kurulların görüşleri doğrultusunda hazırlamak, toplantıların duyurularını yapmak, alınan kararları karar defterine yazmak ve imzalatmak, d. İl teşkilatında, birimlerin kendi aralarında yapacağı iç yazışmalar hariç Parti adına her türlü dış yazışmasını süresi içinde yapılmasını sağlamak, e. İl teşkilatı adına kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak resmî bildirimleri süresi içinde yapmak, f. Gelen-giden evrakın kayıtlarını düzenli olarak tutmak ve dosyalamak, g. İl teşkilatını, davacı veya davalı olarak her tür yargı merciinde, özel veya resmî kurum ve kuruluşlar nezdinde il başkanı adına bizzat veya vekil marifetiyle temsil etmek, h. Partinin büro hizmetlerinin verimli yürütülmesini sağlamak, i. İl teşkilatının arşivini diğer birimlerle eşgüdüm içerisinde oluşturmak, j. Parti toplantılarının organizasyon ve takibini diğer birimlerle birlikte yapmak, k. İl yönetim kurulu üyelerinin, teşkilat başkanlığı ile eşgüdüm içerisinde aylık nöbet çizelgesini hazırlamak, takip etmek, ilçe teşkilatlarının açık olup olmadıklarını ve nöbetin tutulup tutulmadığını denetlemektir.